Dnia 21 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w sali nr 83, pl. Niepodległości 1 odbędzie się XVI Sesja Rady Powiatu w Chełmie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wierzbicy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terenu działania poradni psychologiczno – pedagogicznych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1856L Gminie Białopole.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1858L Gminie Białopole.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1859L Gminie Białopole.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1853L Gminie Białopole.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.
16. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
17. Wnioski komisji.
18. Komunikaty Przewodniczącego.
19. Zakończenie obrad sesji.