Deklaracja dostępności

1. Nazwa podmiotu publicznego
Powiat Chełmski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiat Chełmski.

2. Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 17.07.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.07.2020 r.

3. Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.
• Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
• Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
• Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
• Część zamieszczonych na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

4. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania
Oświadczenie sporządzono dnia: 17.07.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

5. Skróty klawiszowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

6. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Sylwia Kędzierawska, adres poczty elektronicznej sylwia.kedzierawska@powiatchelmski.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 562 76 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

7. Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

8. Dostępność architektoniczna
Wejście do budynku jest możliwe schodami zabezpieczonymi po obu stronach poręczami, a dla niepełnosprawnych na wózkach, pochylnią na niskim parterze umiejscowioną przy schodach i prowadzącą do windy, z możliwością dojazdu na wszystkie kondygnacje. W holu głównym dostępność do korytarzy jest możliwa po pochylni, a na pozostałych kondygnacjach bezpośrednio z windy. Ciągi komunikacyjne w budynku pomiędzy korytarzami nie posiadają progów, co ułatwia poruszanie się wózkami inwalidzkimi. Winda dostosowana dla osób niedowidzących oraz niedosłyszących, jest wyposażona w odpowiednią sygnalizację optyczną i dźwiękową. Na parkingach wokół budynku wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Nie ma ograniczeń wstępu dla psów asystujących osobom niepełnosprawnym. W pokoju nr 206A jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

9. Dokumenty
Na stronie Powiatu Chełmskiego znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

10. Wersja mobilna
Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

11. Dodatkowe informacje
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
• Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
• W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
• Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
• Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
• Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Na stronie umiejscowiono menu zawierające pomocne opcje:
• „Wersja kontrastowa”
• „Podkreśl linki”
• „Powiększanie i pomniejszanie czcionki”
• „Wersja językowa”

ZMIANA ROZMIARU STRONY
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER
• [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
• [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
OPERA
• [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
• [-] aby pomniejszyć widok