RZECZNIK KONSUMENTÓW DLA MIASTA CHEŁM ORAZ POWIATU CHEŁMSKIEGO

Krzysztof Nadolski
Biuro Rzecznika Konsumentów dla m. Chełm i Powiatu Chełmskiego
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, pok. 21 (parter)
tel. 82 562-75-05, 82 564 38 89
e-mail: rzecznik.konsumentow@powiatchelmski.pl

Poniedziałek 7:30-12:00
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-12:00
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania w zakresie ochrony praw konsumentów.

W znakowaniu spraw Powiatowy Rzecznik Konsumentów używa symbolu „PRK”.

Do podstawowych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawach lub przepisach odrębnych.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną (e-mailem) która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: “Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych”.

Oznacza to, że treść kierowanej do Powiatowego Rzecznika Konsumentów korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi;
 • adresu (ulicy, nr domu, miejscowości i kodu pocztowego ) tej osoby;
 • opisu sprawy i zapytania.

Bezpłatna Infolinia Konsumencka:
tel. 0 800 800 008
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00

Podstawowe informacje dla konsumenta

1. Kto jest konsumentem? – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – art. 221 kc.

2. Rzecznicy konsumentów

Zgodnie z obowiązującym prawem, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Natomiast w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać m.in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów w zależności od miejsca zamieszkania konsumenta.

Do kompetencji w/w rzeczników należy:

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub w przepisach odrębnych.
Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. Sprzedaż konsumencka

25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta, zmieniają się zasady sprzedaży przez Internet , na pokazach, prezentacjach a także w sklepach tradycyjnych. Do umów zawartych przed dniem wejścia w/w ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Druk zgłoszenia reklamacyjnego- do pobrania : wersja odt, wersja doc, wersja pdf – stosuje się do umów zawartych do dn. 24 grudnia 2014 r.
Do umów zawartych od dn. 25 grudnia 2014 r. stosuje się wzór zgłoszenia reklamacyjnego- do pobrania: wersja odt, wersja doc, wersja pdf
Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej jest to zrobić pisemnie. Pismo reklamacyjne można przekazać sprzedawcy bezpośrednio / za potwierdzeniem na osobnej kopii / lub wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Ustawę z dn. 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm. / stosuje się tylko do umów zawartych do 24 grudnia 2014 r.
Do umów zawartych po dn. 25 grudnia 2014 r. stosuje się :
– ustawę z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta / Dz. U. z 2014 r. , poz. 827 /
– ustawę z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny / art. 535 – 602 /

4. Usługi konsumenckie

Konsumenci codziennie korzystają z wielu rodzajów usług: gastronomicznych, fryzjerskich, finansowych, transportowych, budowlanych, turystycznych itd.
Stronami umów o usługi są: konsument i usługodawca.
Umowa to zgodne oświadczenie woli konsumenta i usługodawcy.
Katalog niedozwolonych postanowień umownych jest zawarty w art. 3853 kc.
Rejestr klauzul niedozwolonych (postanowienia umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) – http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php
Usługi konsumenckie są świadczone w wyniku zawarcia:
– umów o dzieło;
– umów zlecenia;
– umów szczególnych o świadczenie usług np. usługi budowlane, usługi ubezpieczeniowe, usługi telekomunikacyjne, usługi turystyczne, usługi edukacyjne itd.
Każda z wyżej wymienionych umów ma odrębną specyfikę prawną.
Kto jest w stanie w każdych okolicznościach uchronić konsumenta przed podjęciem niekorzystnej dla niego decyzji, odnośnie zawarcia umowy na rynku?
Tylko konsument !!!

Konsument powinien:

 • Czytać podpisywane umowy i wszelkie inne dokumenty oraz oświadczenia.
 • Analizować treść tych dokumentów.
 • Wyjaśnić wszelkie zaistniałe wątpliwości przed zawarciem umowy.
 • W razie potrzeby poprosić o czas niezbędny do zastanowienia się, czy skonsultowanie swojej decyzji.

Czy znasz wagę swojego podpisu ?

Podpisem wyrażamy:

 • na coś zgodę,
 • do czegoś się zobowiązujemy,
 • coś potwierdzamy.

Podpisać możesz !

Przeczytać musisz !!!