Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Ludwinów, gmina Chełm.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 876 358,46 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 557 626 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-6502-UM0300002/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.

Flaga i godło Polski

Zadanie „Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie” finansowane jest w części z dotacji celowej budżetu państwa jako środków na współfinansowanie wydatków realizowanych z udziałem funduszy Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” PROW 2014 – 2020.
Wysokość dofinansowania zadania z budżetu państwa wynosi 318 732,46 zł, co stanowi 36,37% całości kosztów kwalifikowalnych zadania wielkości 876 358,46 zł. Pozostałe środki, tj. 557 626 zł stanowią pomoc EFFROW w formie refundacji.
Zadanie „Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie” podzielone jest na dwa etapy: I etap stanowi opracowanie projektu scalenia gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm w trybie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.), natomiast II etap to realizacja zagospodarowania poscaleniowego w zakresie opisanym w załączniku do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00010-6502-UM0300002/16 zawartej dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Powiatem Chełmskim.

ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE:

Zakres inwestycji obejmuje:

  • budowę dróg o nawierzchni: asfaltowej o długości 0,25 km, z płyt cementowych/betonowych o długości 1,40 km,
  • przebudowę dróg poprzez wyprofilowanie równiarką o długości 1,46 km.

Koszty inwestycji i finansowanie:

  • Projekt budowy dróg i przebudowy dróg- wykonanie w roku 2019; koszt 15 950,64 zł, w tym koszt kwalifikowalny -9 999,90 zł, koszt niekwalifikowalny- 5 950,74 zł (środki pochodzące z budżetu gminy);
  • Budowa dróg, przebudowa dróg, nadzór inwestorski- wykonanie w roku 2021; koszt 478 309,26 zł, w tym koszty kwalifikowalne -474 591,58 zł (w tym: budowa dróg, przebudowa dróg- 459 752,40 zł, nadzór inwestorski- 14 839,18 zł), koszty niekwalifikowalne- 3 717,68 zł (środki pochodzące z budżetu gminy).