Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Teremiec, gmina Białopole.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 2 172 423,80 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 1 382 313 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00008-6502-UM0300003/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.

Flaga i godło Polski

Zadanie „Scalanie gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie” finansowane jest w części z dotacji celowej budżetu państwa jako środków na współfinansowanie wydatków realizowanych z udziałem funduszy Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” PROW 2014 – 2020.
Wysokość dofinansowania zadania z budżetu państwa wynosi 790 110,80 zł, co stanowi 36,37% całości kosztów kwalifikowalnych zadania wielkości 2 172 423,80 zł. Pozostałe środki, tj. 1 382 313 zł stanowią pomoc EFFROW w formie refundacji.
Zadanie „Scalanie gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie” podzielone jest na dwa etapy: I etap stanowi opracowanie projektu scalenia gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole w trybie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.), natomiast II etap to realizacja zagospodarowania poscaleniowego w zakresie opisanym w załączniku do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00008-6502-UM0300003/16 zawartej dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Powiatem Chełmskim.

 

ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE:

Zakres inwestycji obejmuje:

  • budowę dróg o nawierzchni: tłuczniowej o długości 5,04 km,
  • przebudowę przepustów w ilości 12 sztuk

Koszty inwestycji i finansowanie:

  • Projekt budowy dróg i przebudowy przepustów- wykonanie w roku 2019; koszt 45 000,00 zł, w tym koszt kwalifikowalny- 24 999,75 zł, koszt niekwalifikowalny 20 000,25 zł (środki pochodzące z budżetu gminy),
  • Budowa dróg, przebudowa przepustów, nadzór inwestorski- wykonanie w roku 2021; koszt 1 244 910,95, w tym koszt kwalifikowalny -1 186 993,05 zł (w tym: budowa dróg, przebudowa przepustów- 1 174 993,17 zł, nadzór inwestorski- 11 999,88 zł), koszt niekwalifikowalny- 57 917,90 zł (środki pochodzące z budżetu gminy).