Obiekt TROŚCIANKA, gmina Wojsławice
Powierzchnia obszaru scalenia: 209,0521 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 449 183,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 897 881,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2011 roku Nr 00080-6905-UM0300050/10
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 4 lutego 2013 roku znak: GKN.661.1.5.2011.