Projekt „Kuźnia pokoleń” był realizowany w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt skierowany był do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Siedliszczu i Liceum Ogólnokształcącego im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Dubience.

Cel główny projektu: wzmocnienie w roku szkolnym 2011/2012 konkurencyjności szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat chełmski przez podniesienie jakości i efektywności kształcenia oraz wzbogacenia oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w sposób zachęcający młodzież do podejmowania nauki w tych placówkach

W ramach projektu przeprowadzono:

  • zajęcia wyrównawcze z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki
  • zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje matematyczne
  • zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych – w ramach których młodzież będzie miała możliwość rozwijać umiejętności i zainteresowania językiem: polskim, angielskim i rosyjskim.

Młodzież uczestnicząca w projekcie miała możliwość uczestniczenia w warsztatach, treningach psychologicznych – wspierających dążenia do rozwoju własnej osobowości, aspiracji i aktywności społecznej oraz w doradztwie zawodowym pomagającym poznanie swoich mocnych i słabych stron, określenie swoich predyspozycji zawodowych, pomoc w planowaniu kariery.

BIURO PROJEKTU

Starostwo Powiatowe w Chełmie
Wydział Rozwoju, Edukacji, Kultury i Sportu
plac Niepodległości 1
22-100 Chełm
tel. 82 562 75 27
fax 82 562 75 10

Projekt ,,Kuźnia pokoleń” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego