Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza,Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa – Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa – Kolonia, gmina Siedliszcze.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 8 699 287,20zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 5 535 356 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00023-6502-UM0300026/19 zawarta dnia 20 grudnia 2019 roku (zmieniona aneksem nr 1 z dnia 20 kwietnia 2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 10 lipca 2023 r.) pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.

 

Flaga i godło Polski

Zadanie „Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa – Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie” finansowane jest w części z dotacji celowej budżetu państwa jako środków na współfinansowanie wydatków realizowanych z udziałem funduszy Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” PROW 2014 – 2020.
Wysokość dofinansowania zadania z budżetu państwa wynosi 3 163 931,20 zł, co stanowi 36,37% całości kosztów kwalifikowalnych zadania wielkości 8 699 287,20 zł. Pozostałe środki, tj. 5 535 356 zł stanowią pomoc EFFROW w formie refundacji.
Zadanie „Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa – Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie” podzielone jest na dwa etapy: I etap stanowi opracowanie projektu scalenia gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa – Kolonia, gmina Siedliszcze w trybie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.), natomiast II etap to realizacja zagospodarowania poscaleniowego w zakresie opisanym w załączniku do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00023-6502-UM0300026/19 zawartej dnia 20 grudnia 2019 roku (zmieniona aneksem nr 1 z dnia 20 kwietnia 2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 10 lipca 2023 r.)  pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Powiatem Chełmskim.