Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza,Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa – Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa – Kolonia, gmina Siedliszcze.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 8 699 287,20zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 5 535 356 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00023-6502-UM0300026/19 zawarta dnia 20 grudnia 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.