Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce – Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 15 688 307,48 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 9 982 470 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00006-6502-UM0300005/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.

Flaga i godło Polski

Zadanie „Scalanie gruntów obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce – Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie” finansowane jest w części z dotacji celowej budżetu państwa jako środków na współfinansowanie wydatków realizowanych z udziałem funduszy Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” PROW 2014 – 2020.
Wysokość dofinansowania zadania z budżetu państwa wynosi 5 705 837,48 zł, co stanowi 36,37% całości kosztów kwalifikowalnych zadania wielkości 15 688 307,48 zł. Pozostałe środki, tj. 9 982 470 zł stanowią pomoc EFFROW w formie refundacji.
Zadanie „Scalanie gruntów obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce – Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie” podzielone jest na dwa etapy: I etap stanowi opracowanie projektu scalenia gruntów obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce – Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole w trybie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.), natomiast II etap to realizacja zagospodarowania poscaleniowego w zakresie opisanym w załączniku do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00006-6502-UM0300005/16 zawartej dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Powiatem Chełmskim.

ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE:

Zakres inwestycji obejmuje:

  • budowę dróg: 2,79 km dróg o nawierzchni asfaltowej , 7,91 km dróg o nawierzchni z tłucznia i 13,67 km dróg o nawierzchni z płyt betonowych,
  • przebudowę: 16,24 dróg gruntowych równiarką mechaniczną poprzez wyprofilowanie dróg, odwodnienie korony drogi oraz uzupełnienie zaniżeń terenu tłuczniem lub mieszkanką mineralną oraz 0,14 km nakładki asfaltowej poprzez wyrównanie tłuczniem i ułożenie warstwy asfaltu,
  • poprawę parametrów melioracji szczegółowych o długości 25,55 km,
  • Budowę przepustów w ilości 82 sztuk.

Koszty inwestycji i finansowanie:

1) Projekt budowy dróg i przebudowy dróg- wykonanie w roku 2019; koszt  219 839,13 zł, w tym koszt kwalifikowalny 174 000,72 zł, koszt niekwalifikowalny- 45 838,41 zł (środki pochodzące z budżetu gminy).

2) Budowa dróg, przebudowa dróg, budowa przepustów, poprawa parametrów melioracji szczegółowych, nadzór inwestorski- wykonanie w latach 2021-2022: koszt: 8 582 831,76 zł (w tym: nadzór inwestorski 90 000,33 zł, robota budowlana 8 492 831,43 zł),

w tym: w roku 2021 – 3 982 445,41 zł: nadzór inwestorski- 61 970,09 zł, robota budowlana- 3 920 475,32 zł,

w roku 2022- 4 600 386,35 zł: nadzór inwestorski- 28 030,24 zł, robota budowlana- 4 572 356,11 zł.