Wydział Promocji i Rozwoju realizuje zadania związane z rozwojem Powiatu, jego promowaniem w kraju oraz za granicą, pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

Do podstawowych zadań Wydziału Promocji i Rozwoju należy:

 • opracowywanie strategii rozwoju powiatu, jej aktualizacja oraz monitorowanie realizacji strategii;
 • opracowanie Raportu o stanie Powiatu;
 • inicjowanie, planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi;
 • przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków wraz z kompletnymi projektami o środki zewnętrzne, z wyłączeniem projektów scaleniowych i projektów drogowych;
 • monitorowanie przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi, z wyłączeniem projektów scaleniowych i projektów drogowych;
 • sporządzenie we współpracy z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi realizującymi projekty, wniosków o płatność projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi, z wyłączeniem projektów scaleniowych, w tym monitorowanie wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji tych projektów;
 • promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą;
 • współpraca z przedstawicielami związków, stowarzyszeń, których członkiem jest powiat;
 • prowadzenie monitoringu i bazy danych dotyczących możliwości inwestycyjnych na terenie Powiatu;
 • gromadzenie i aktualizacja informacji na temat możliwości pozyskiwania środków pochodzących z pomocy zagranicznej, w tym z UE;
 • gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania wniosków (danych charakteryzujących powiat, założeń społeczno-gospodarczych, programów inwestycyjnych, itp.);
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych;
 • współpraca z samorządami gmin, z fundacjami, organizacjami pozarządowymi i organizacjami działającymi w zakresie aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich celem poprawy infrastruktury Powiatu;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu współpracy i kontaktów zagranicznych;
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych o Powiecie;
 • przygotowywanie i przekazywanie mediom informacji dotyczących działań podejmowanych przez Powiat;
 • redagowanie i zamieszczanie informacji dotyczących działań podejmowanych przez powiat w serwisie internetowym Powiatu;
 • prowadzenie bazy adresowo-kontaktowej mediów województwa lubelskiego;
 • organizowanie kontaktów organów samorządu powiatowego z mediami;
 • współdziałanie z mediami z zakresu promocji powiatu oraz współpracy zagranicznej.
 • zabezpieczenie i aktualizacja informacji wizualnej dla interesantów;
 • współudział w prowadzeniu spraw z zakresu nadawania odznaczeń państwowych.

W Wydziale tworzy się stanowisko Koordynatora ds. dostępności, do którego zadań należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Chełmie;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej i alternatywnej.
 • monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Chełmie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • przekazywanie co 4 lata do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Chełmie oraz publikacja raportu na stronie internetowej.

W znakowaniu spraw Wydział Promocji i Rozwoju używa symbolu „PR”.