Oficjalny portal Powiatu Chełmskiego

Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich2024-03-25T13:31:44+01:00

Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich załatwia sprawy związane z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów, prowadzeniem postępowań administracyjnych związanych z nakładaniem kar za nieterminowe przerejestrowanie pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem uprawnień oraz dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów, nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy, wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy, wydawaniem licencji na wykonywanie działalności gospodarczej  w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wydawaniem licencji na wykonywanie przewozów osób samochodem osobowym lub przystosowanym konstrukcyjnie  do przewozu od 7 do 9 osób, wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok zmarłych z obcego państwa, oraz realizowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Do podstawowych zadań Wydziału z zakresu prawa o ruchu drogowym należy:

 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, w tym wydawanie decyzji administracyjnych o zarejestrowaniu pojazdu, wydawanie dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów w tym wydawanie decyzji administracyjnych o czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych, a także przyjmowanie ich po upływie terminu ważności.
 • wpisywanie w dowodach rejestracyjnych lub pozwoleniach czasowych zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdów;
 • przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdów, zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych o wyrejestrowaniu, odmowie zarejestrowania pojazdów, bądź umorzeniu postępowań w sprawie rejestracji pojazdów;
 • dokonywanie wpisów o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmian danych zamieszczonych w dowodach rejestracyjnych;
 • wydawanie zatrzymanych elektronicznie dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych) po ustaniu przyczyn uzasadniających ich zatrzymanie;
 • wpisywanie terminów badań technicznych do dowodów rejestracyjnych pojazdów w przypadkach określonych w przepisach;
 • dokonywanie w dowodach rejestracyjnych pojazdów oraz komputerowej bazie danych adnotacji o ustanowieniu lub skreśleniu zastawów rejestrowych oraz o współwłasności;
 • wprowadzanie i skreślanie w komputerowej bazie danych na wniosek uprawnionych organów adnotacji o zakazie zbywania pojazdów;
 • wpisywanie i skreślanie adnotacji urzędowych, o których mowa w Instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów;
 • skreślanie z ewidencji pojazdów, które ubyły na teren działania innych wydziałów komunikacji;
 • wydawanie wtórników lub odmowa wydania wtórników: dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych;
 • wymiana dowodów rejestracyjnych z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów badań technicznych;
 • prowadzenie archiwum akt pojazdów, w tym zadań związanych z elektroniczną archiwizacją;
 • składanie zamówień do katalogu pojazdów w Instytucie Transportu Samochodowego;
 • przygotowywanie i przekazywanie raportów dla urzędów gmin oraz urzędu skarbowego;
 • przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz ich weryfikowanie na żądanie CEP a także udostępnianie tych danych uprawnionym podmiotom;
 • zamawianie tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych oraz przyjmowanie przesyłek z dowodami rejestracyjnymi;
 • prowadzenie ewidencji tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji oraz ich przekazywanie uprawnionemu podmiotowi celem złomowania;
 • prowadzenie spraw związanych z czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu;
 • wysyłanie zapytań do Urzędu Celnego, do centralnego organu technicznego KSI (w celu sprawdzenia danych w SIS) oraz do państw członkowskich UE;
 • wysyłanie zapytań do organu prowadzącego na terenie województwa ewidencję tablic indywidualnych;
 • kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne  w przypadkach określonych w ustawie;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji dotyczących nakładania kar za niezarejestrowanie oraz niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu w ustawowym terminie;
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie powiatu oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru;
 • wydawanie  decyzji o zakazie prowadzenia stacji kontroli pojazdów i skreślenie ich z rejestru działalności regulowanej;
 • prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
 • wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nadania i umieszczenia cech identyfikacyjnych pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;
 • wydawanie decyzji administracyjnych o wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczenie w pojeździe tabliczki znamionowej zastępczej w przypadkach określonych w ustawie;
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady zmniejszających opłatę lub zwolnienie od jej uiszczenia osobom ubiegającym się o wymianę dowodu rejestracyjnego w zakresie zmiany adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, które zostały spowodowane zmianami administracyjnymi;
 • przygotowywanie projektu uchwały Rady w sprawie zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach w określonym czasie;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nakładania kar pieniężnych za nieterminowe przerejestrowanie pojazdów.

Do podstawowych zadań Wydziału z zakresu ustawy o kierujących pojazdami należy:

 • generowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)  oraz profilu kierowcy zawodowego (PKZ);

 • wydawanie lub odmowa wydania uprawnień do kierowania pojazdami (praw jazdy, pozwoleń do kierowania tramwajem, wtórników tych dokumentów, międzynarodowych praw jazdy)
 • wymiana krajowych praw jazdy, kart motorowerowych oraz wojskowych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami;
 • wymiana praw jazdy wydanych przez organ zagraniczny;
 • dokonywanie w prawach jazdy wpisów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowej kierowców (poprzez wydanie nowego dokumentu);
 • wydawanie i wymiana kart kwalifikacji kierowcy;
 • prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców i osób bez uprawnień do kierowania pojazdami;
 • przyjmowanie od właściwych organów postanowień o zatrzymaniu praw jazdy oraz zatrzymanych praw jazdy;
 • wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem oraz decyzji o przywróceniu powyższych uprawnień po ustaniu przyczyn cofnięcia;
 • wydawanie decyzji o zatrzymaniu praw jazdy lub pozwoleń na kierowanie tramwajem oraz zwrot tych dokumentów po ustaniu przyczyn zatrzymania
 • wydawanie decyzji o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badania lekarskie  w przypadku uzyskania informacji o istnieniu uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń w stanie zdrowia tych osób;
 • wydawanie decyzji o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego;
 • informowanie o obowiązku wykonania badań lekarskich, badań psychologicznych oraz uczestnictwa w  kursie reedukacyjnym w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii w przypadkach wskazanych w ustawie;
 • przyjmowanie orzeczeń  lekarskich, orzeczeń psychologicznych i zaświadczeń o ukończeniu kursu reedukacyjnego;
 • wykonywanie orzeczeń właściwych organów w zakresie kary dodatkowej zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i niemechanicznych;
 • wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, przedłużanie ważności zezwoleń oraz rozszerzanie zakresu zezwoleń;
 • przekazywanie danych do centralnej ewidencji kierowców (CEK);
 • współpraca z organami zagranicznymi za pośrednictwem systemu EUCARIS;
 • wydawanie zatrzymanych elektronicznie praw jazdy po ustaniu przyczyn ich zatrzymania;
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (działalność regulowana) oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru;
 • prowadzenie ewidencji instruktorów prowadzących szkolenia;
 • prowadzenie ewidencji wykładowców prowadzących szkolenia;
 • przygotowywanie decyzji o zakazie prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na kierowaniem tramwajem;
 • nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia na kierowanie tramwajem;
 • przygotowywanie decyzji o zakazie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców i skreślanie ich z rejestru działalności regulowanej;
 • dokonywanie wpisów i skreśleń osób z ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów;
 • nadzór i kontrola nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami;
 • wydawanie poświadczeń potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
 • udostępnianie danych z prowadzonych ewidencji uprawnionym podmiotom oraz wydawanie zaświadczeń;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie prawa przewozowego i transportowego należy:

 • ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej;
 • wyrażanie zgody i określenie warunków ograniczenia obowiązków przewozu przez przewoźnika;
 • nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego w przypadku klęski żywiołowej;
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady określających przepisy porządkowe w transporcie w odniesieniu do powiatowego regularnego przewozu osób:
 • przygotowywanie projektów regulaminów określających warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy (art. 4 prawa przewozowego),
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie braku:

– odpowiednich dokumentów przewozu,

– ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, lub spowodowania bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu, w odniesieniu do powiatowego regularnego przewozu osób;

 • udzielanie, odmowa udzielania, zmiana lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego dla przedsiębiorcy mającego siedzibę na terenie Powiatu;
 • wydawaniem licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 • wydawaniem licencji na wykonywanie przewozów osób samochodem osobowym;
 • wydawanie licencji na wykonywanie przewozów pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie oceny czy utrata dobrej reputacji stanowi nieproporcjonalną reakcję za sankcje nałożone przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych po uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej- na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze Powiatu;
 • opiniowanie na wniosek marszałka województwa zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych poza obszar co najmniej jednego powiatu jednakże nie wykraczających poza obszar województwa;
 • opiniowanie na wniosek prezydenta miasta na prawach powiatu zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta sąsiedniego Powiatu;
 • wydawanie decyzji na wykonywanie uprawnień wynikające z zezwolenia lub licencji przez okres nie dłuższy niż 18 m-cy od daty śmierci posiadacza zezwolenia lub licencji.
 • przygotowywanie wypisów z zezwoleń lub licencji w liczbie określonej przez przedsiębiorcę;
 • współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania poszukiwań i organizowanie akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego, albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami powołanymi do przeprowadzania badań okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych oraz brania udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej (przewozy własne);
 • wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia;
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w tym m. in.:

– planowanie rozwoju transportu na terenie Powiatu;

– organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu;

– zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na terenie Powiatu.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw obywatelskich należy:

 • wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń;
 • udział w postępowaniu sądowym w zakresie rejestracji stowarzyszeń;
 • przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywania tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;
 • wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków zmarłych z obcego państwa;
 • organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych przed ich pochowaniem, na wniosek właściwego organu, do zakładu medycyny sądowej lub do najbliższego szpitala mającego prosektorium;
 • podejmowanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym w przypadku nie pochowania ich przez osoby, organy i instytucje wymienione w ustawie;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o fundacjach.

  W znakowaniu spraw Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich używa symbolu „KO”.

Zobacz również