Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, realizacją zadań służby geodezyjnej i kartograficznej oraz scaleniami i wymianą gruntów. W skład struktury organizacyjnej Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami wchodzą:

 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków;
 • Oddział Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu;
 • Oddział Gospodarki Nieruchomościami.

Pracą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kieruje kierownik, który podlega Dyrektorowi Wydziału.

Pracą Oddziału Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu kieruje przewodniczący, który podlega dyrektorowi wydziału.

Dyrektor Wydziału kieruje Wydziałem przy pomocy zastępcy, który bezpośrednio nadzoruje pracę Oddziału Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Gospodarki Nieruchomościami.

Dyrektor Wydziału pełni jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego. Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście Chełmskiemu.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa należy:

 • gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa;
 • obsługa procesu komunalizacji mienia, w tym zlecanie i prowadzenie prac inwentaryzacyjnych,
 • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
 • sporządzanie deklaracji na podatki: rolny, leśny, od nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa i Powiatu;
 • opiniowanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu;
 • prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych;
 • prowadzenie postępowań o ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wypłaty odszkodowań z tytułu zezwolenia na realizacje inwestycji drogowych;
 • przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
 • przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
 • przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody;
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu;
 • zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;
 • prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości;
 • prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe;
 • prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem, wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym, prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;
 • występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;
 • przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności;
 • prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę lub jego następcom prawnym;
 • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej;
 • przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie geodezji i kartografii należy:

 • przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych oraz opracowywanie warunków wykonania zgłoszonych prac,
 • wydawanie materiałów zasobu do zgłoszeń prac geodezyjnych oraz wystawianie dokumentów obliczenia opłaty za udostępniony zasób do w/w prac;
 • weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych przekazywanych przez Wykonawców w/w prac,
 • przyjmowanie do zasobu operatów technicznych z wykonywanych prac geodezyjnych oraz oklauzulowanie i uwierzytelnianie dokumentacji przeznaczonej dla zamawiającego, wystawianie związanych z tym dokumentów obliczenia opłaty,
 • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,
 • tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych tj. map ewidencyjnych i map zasadniczych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000,
 • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • przyjmowanie wniosków od osób fizycznych i prawnych innych niż Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych o udostępnienie materiałów zasobu i ich udostępnianie, w tym wydawanie licencji i  wystawianie dokumentów obliczenia opłaty za udostępniane materiały;
 • udzielanie informacji o materiałach znajdujących się w zasobie, osobom innym niż Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • przygotowywanie warunków technicznych do przetargów i zleceń na prace geodezyjne związane z potrzebą tworzenia w/w zbiorów danych,
 • prowadzenie baz danych w systemie teleinformatycznym w programie TurboEWID.
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • przygotowywanie wniosków o wyłączenie z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową,
 • rejestrowanie rezygnacji Wykonawców ze zgłoszonych prac geodezyjnych oraz przedłużeń terminów ich wykonania;
 • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości;
 • zakładanie osnów szczegółowych.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ewidencji gruntów i budynków należy:

Wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie:

 • przepisów prawa
 • prawomocnych orzeczeń sądowych, a w przypadkach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego – orzeczeń sądu;
 • wpisów w księgach wieczystych,
 • aktów notarialnych,
 • aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • ostatecznych decyzji administracyjnych,
 • odpisów zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynków lub jego części;
 • zawiadomień o zmianach danych zawartych w zbiorze danych osobowych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) w rozumieniu przepisów ustawy o ludności i dowodach osobistych, dotyczących osób fizycznych, ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków jako właściciele lub władający nieruchomościami,
 • wpisach w innych rejestrach publicznych,
 • dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z uwzględnieniem art. 20 ust. 2b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków złożonych przez podmioty, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
 • ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, bądź mienie gromadzkie;
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 • udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie:

– wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
– wyrysów z mapy ewidencyjnej;
– kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
– plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;
– usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze przestrzennej;

 • wydawanie licencji i dokumentów obliczenia opłaty;
 • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości;
 • wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego dla celów emerytalno – rentowych, stażu pracy oraz zaświadczeń o wydaniu aktu własności ziemi,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie przeprowadzania postępowań scaleniowych i wymiennych gruntów rolnych i leśnych należy:

 • analiza i ocena wniosków składanych w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego bądź wymiennego;
 • przygotowywanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach aktualnych programów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);
 • wszczynanie i prowadzenie postępowań w przedmiocie scaleń i wymian gruntów na zasadach określonych w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów;
 • kontrola i odbiór dokumentacji technicznej powstałej w wyniku scalenia bądź wymiany gruntów;
 • ujawnianie w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia bądź wymiany;
 • prowadzenie postępowań związanych ze zmianą projektów scalenia;
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu należy:

 • uzgadnianie dokumentacji w zakresie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zapewniającym ich bezkolizyjne położenie względem innych istniejących bądź projektowanych przewodów i urządzeń, jak również względem innych obiektów budowlanych, zieleni wysokiej, pomników przyrody, znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a także zgodności z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (organizowanie narad koordynacyjnych, zawiadamianie o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawców, podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, wójtów, burmistrzów i innych podmiotów które mogą być zainteresowane);
 • przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci;
 • weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie kompletności, zgodności z wnioskiem i oceny prawidłowości załączników graficznych i aktualności treści;
 • udostępnianie dokumentacji projektowej w Portalu Narady Koordynacyjnej w celu prowadzenia narad koordynacyjnych;
 • obsługa przyjęć interesantów, w tym wnoszących korekty do projektów;
 • rejestracja, w postaci numerycznej, przebiegu uzgodnionych projektowanych sieci uzbrojenia terenu z oznaczeniem rodzaju sieci i numeru uzgodnienia;
 • prowadzenie i udostępnianie danych archiwalnych dotyczących uzgodnionego usytuowania projektowanych sieci;
 • naliczanie stosownych opłat za czynności związane z wydaniem opinii;
 • prowadzenie dla obszaru powiatu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT (zakładanie, prowadzenie i modernizacja geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) w systemie TurboEWID;
 • współdziałanie z jednostkami prowadzącymi ewidencje branżowe sieci;
 • koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu.

  W znakowaniu spraw Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami używa symbolu „GKN”.