Od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r. realizowany był projekt pn. ,,Lepszy Urząd” nr POKL.05.02.01-00-026/12 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu 1/POKL/5.2.1/2011 organizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny: poprawa efektywności zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych w czterech urzędach gmin – partnerów projektu: Urzędzie Gminy Ruda-Huta, Urzędzie Gminy Sawin, Urzędzie Gminy Siedliszcze, Urzędzie Gminy Wierzbica oraz Starostwie Powiatowym w Chełmie poprzez wdrożenie w okresie 24 miesięcy działań doskonalących w obszarach wymagających wsparcia zdiagnozowanych za pomocą Wspólnej Metody Oceny – CAF.

Cele Projektu:

 • podnoszenie jakości oraz zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez pięć jednostek samorządu terytorialnego,
 • wdrażanie usprawnień zarządczych na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością,
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr pięciu jednostek samorządu terytorialnego,
 • wzmocnienie zdolności JST objętych projektem w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych poprzez zapewnienie m. in. dostępu do systemów aktów prawnych,
 • wzmocnienie zdolności w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityki i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym JST objętych projektem.

Działania projektowe to m.in.:

 • opracowanie ksiąg identyfikacji wizualnej w pięciu JST,
 • utworzenie Punktu Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Chełmie,
 • monitoring i aktualizacja strategii rozwoju lokalnego,
 • opracowanie strategii informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informatycznego,
 • wsparcie pracowników pięciu JST w opracowaniu systemu rozwoju kompetencji kadr – szkolenia i studia podyplomowe podnoszące kompetencje kadry pięciu JST,
 • uruchomienie usług na ePAUP,
 • zakup zintegrowanych oprogramowań informatycznych wspierających pracę na stanowiskach oraz zarządzanie JST.

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE W RAMACH PROJEKTU ,,LEPSZY URZĄD”

Termin rozpoczęcia rekrutacji: od 3 grudnia 2012r. do wyczerpania miejsc

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Chełmie oraz w Urzędach Gmin: Ruda-Huta, Wierzbica, Siedliszcze i Sawin u specjalistów ds. wdrażania usprawnień oraz ze stron internetowych jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekt:

Załączniki:

W dniach 19-20.12.2012r. odbyło się w Iwoniczu Zdrój w pensjonacie ,,Amelia” szkolenie, które poprowadzili Tomasz Piasecki, Dorota Budzyńska, Adam Tittinger. W szkoleniu uczestniczyło 46 osób: pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz czterech Urzędów Gmin (Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica).
Tematem szkolenia była Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie z uwzględnieniem obsługi przez Internet i telefon, radzenie sobie z trudnym klientem.

Terminy i miejsca realizacji szkoleń:
Informacja o planowanych szkoleniach w ramach projektu “Lepszy urząd” dla pracowników Starostwa powiatowego w Chełmie oraz partnerów projektu (Urząd Gminy Ruda-Huta, Urząd Gminy Sawin, Urząd Gminy Siedliszcze, Urząd Gminy Wierzbica).

Harmonogram planowanych szkoleń w I kwartale 2013r.

Nazwa szkolenia Miejsce szkolenia Data szklolenia Wykonawca
Rozwiązywanie problemów praktycznych przy
udzielaniu zamówień publicznych
Hotel “Kamena” 7-8.02.2013r. WKK Rzeszów
Zasady rachunkowości
i sprawozdawczości budżetowej
Hotel “Kamena” 22.02.2013r. Towarzysztwo ALTUM Rzeszów
Rozliczanie VAT w JST Hotel “Kamena” 25.02.2013r. Towarzystwo ALTUM Rzeszów
Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce, postępowanie administracyjne
z uwzględnieniem e-postępowań
Hotel “Kamena” 4-5.03.2013r.
6-7.03.2013r.
8-11.03.2013r.
12-13.03.2013r.
14-15.03.2013r.
Towarzystwo ALTUM Rzeszów
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych Iwonicz Zdrój – Pensjonat “Amelia” 26-28.02.2013r. WKK Rzeszów
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych Iwonicz Zdrój – Pensjonat “Amelia” 04.03-06.03.2013r. WKK Rzeszów

Harmonogram planowanych szkoleń w II-IV kwartale 2013r.

Nazwa szkolenia Miejsce szkolenia Data szkolenia Wykonawca
Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego przez JST, zasady techniki prawodawczej przy redagowaniu uchwał Hotel “Kamena” 16.04.2013r.
17.04.2013r.
Towarzystwo ALTUM Rzeszów
Podatki i opłaty lokalne, postępowanie egzekucyjne w administracji Hotel “Kamena” 18.04.2013r. Towarzystwo ALTUM Rzeszów
Prawo drogowe Hotel “Kamena” 16.05.2013r. Towarzystwo ALTUM Rzeszów
Zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego Hotel “Kamena” 17.05.2013r. Towarzystwo ALTUM Rzeszów
Bezpieczeństwo sieci i systemów Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie, ul. Szpitalna 3-4.09.2013
10.09.2013
(3 dni)
Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie
Rozwijanie umiejętności przywódczych i zarządczych, komptencji interpersonalnych pod kątem relacji z pracownikami i klientami Iwonicz Zdrój – Pensjonat “Amelia” 10-11.10.2013 WKK Rzeszów
Stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej i JRWA Chełm październik 2013 WKK Rzeszów
Gospodarka odpadami Chełm listopak 2013 WKK Rzeszów

Harmonogram planowanych szkoleń w I kwartale 2014r

Nazwa szkolenia Miejsce szkolenia Data szkolenia Wykonawca
Ochrona danych osobowych oraz dostęp do informacji publicznej Chełm 13.01.2014r.
14.01.2014r.
15.01.2014r.
WKK Rzeszów
Techniki radzenia sobie ze stresem Iwonicz Zdrój – Pensjonat “Amelia” 03-06.02.2014
10-13.02.2014
WKK Rzeszów
Ustawa prawo ochrony środowiska, ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Chełm 27-28.02.2014r. Towarzystwo ALTUM Rzeszów
Prawo budżetowe w JST, w tym opracowywanie budżetu zadaniowego, ewidencja wykonania budżetu w układzie zadaniowym Chełm 03-04.03.2014r
05-06.03.2014r.
Towarzystwo ALTUM Rzeszów

Harmonogram planowanych szkoleń w II kwartale 2014r

Nazwa szkolenia Miejsce szkolenia Data szkolenia Wykonawca
Język angielski Chełm 01.04-26.06.2014
(zgodnie z harmonogramem zajęć)
PWSZ Chełm
Język niemiecki Chełm 01.04-26.06.2014
(zgodnie z harmonogramem zajęć)
PWSZ Chełm
ECDL start – 96h
ECDL Advanced – tekst – 96h
ECDL Advanced – arkusz – 96h
ECDL Advanced – baza danych – 96h
ECDL Advanced – prezentacje – 96h
Chełm 18.06-14.08.2014
(zgodnie z harmonogramem zajęć)
Starostwo Powiatowe w Chełmie

BIURO PROJEKTU

Powiat chełmski
Starostwo Powiatowe w Chełmie
Wydział Rozwoju, Edukacji, Kultury i Sportu
plac Niepodległości 1
22-100 Chełm
tel. 82 562 75 01
fax 82 562 75 10
starostwo@powiat.chelm.pl

Projekt ,,Lepszy Urząd” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego