Skarbnik Powiatu: Agata Niemczyk
tel. 82 562-75-06, pok. 120

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

  • nadzór nad prawidłową realizacją budżetu Powiatu oraz bieżąca analiza jego wykonywania;
  • nadzór nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej Powiatu i projektu wieloletniej prognozy finansowej;
  • nadzór nad prawidłowością sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
  • kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu;
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  • prowadzenie rachunkowości, w tym opracowanie projektów przepisów wewnętrznych w sprawie przyjętych zasad rachunkowości;
  • organizowanie zasad obiegu dokumentów księgowych;
  • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez podległych pracowników.

Skarbnik Powiatu jest jednocześnie dyrektorem Wydziału Budżetu i Finansów.