Wydział Architektury i Budownictwa zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu ustawy Prawo budowlane.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie architektoniczno- budowlanym należy:

 • realizowanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymogami ochrony środowiska lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • realizowanie zadań w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej wynikających z art. 82 Prawa budowlanego;
 • wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:
  1. zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  2. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
  3. wprowadzenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
 • kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 • nakładanie w decyzji o pozwoleniu na budowę obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego;
 • przygotowywanie i wydawanie pozwoleń na budowę;
 • przygotowywanie i wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
 • wydawanie decyzji o sprzeciwie w sprawie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;
 • przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia;
 • wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
 • nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego;
 • stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • prowadzenie rejestru decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę;
 • prowadzenie rejestru wniosków o wydanie pozwolenia na budowę i rozbiórkę;
 • przygotowywanie i wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora;
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
 • uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
  1. linii zabudowy elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, planów i innych miejsc publicznych;
  2. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
 • przygotowywanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów;
 • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
 • opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
 • udział w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań dla samodzielnego lokalu mieszkalnego w celu ustanowienia odrębnej własności lokali;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego;
 • poświadczenie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług;
 • zamieszczanie w publicznie dostępnym wykazie, danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, w zakresie wniosków o wydanie decyzji i o decyzjach o pozwoleniu na budowę oraz o decyzjach o zatwierdzeniu projektu dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • wydawanie dzienników budowy na wniosek inwestora;
 • przygotowywanie i przekazywanie miesięcznych meldunków o budownictwie mieszkaniowym do Głównego Urzędu Statystycznego;
 • przygotowywanie i przekazywanie kwartalnego sprawozdania o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych do Głównego Urzędu Statystycznego;
 • przygotowywanie i przekazywanie półrocznej informacji o ruchu budowlanym dotyczącym pozwoleń na budowę obiektów budowlanych dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

W znakowaniu spraw Wydział Architektury i Budownictwa używa symbolu „AB”.