Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych realizuje zadania związane z zakresu oświaty i wychowania, kultury i sportu, promocji o ochronie zdrowia oraz sprawami społecznymi.

Pracą Wydziału kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy, który bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz spraw społecznych.

Do zadań Wydziału w zakresie edukacji i wychowania należy:

 • realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • zapewnianie warunków kształcenia, wychowania i opieki w szkołach, współpraca z nadzorem pedagogicznym;
 • prowadzenie lokalnej bazy danych Systemu Informacji Oświatowej;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
 • przygotowanie projektu powołania i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki;
 • prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;
 • prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;
 • przygotowywanie zaświadczeń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
 • opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przyjmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły lub placówki prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
 • ewidencja ilościowa wyposażenia (nisko cennych składników majątku) szkół i placówek, których prowadzenie przekazano osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej;
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
 • przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz kontrola prawidłowości wydatkowania środków;
 • przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli kontraktowych na nauczycieli mianowanych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat;
 • prowadzenie spraw w zakresie udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • kierowanie dzieci i młodzieży z terenu powiatu do placówek kształcenia specjalnego oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii;
 • opiniowanie arkuszy organizacji roku szkolnego powiatowych szkół i placówek, w zakresie zgodności z przepisami prawa;
 • dokonywanie oceny lub wnioskowanie o dokonanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Do zadań Wydziału w zakresie kultury i sportu należy:

 • umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków;
 • podejmowanie działań zapewniających rozwój tożsamości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;
 • załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych;
 • ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;
 • prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu;
 • współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych z pozostałymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi;
 • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem organizowanych na terenie Powiatu imprez masowych;
 • organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walk o niepodległość Polski oraz uczczenie ofiar wojny i okresu powojennego;
 • tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu;
 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonujących na terenie powiatu;
 • współorganizowanie zawodów i imprez sportowych;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa;
 • przygotowywanie propozycji w zakresie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 • prowadzenie spraw z zakresu nadawania odznaczeń państwowych oraz prowadzenie ich ewidencji.

Do podstawowych zadań wydziału w zakresie  promocji i ochrony zdrowia oraz spraw społecznych należy:

 • realizacja zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia;
 • realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia, nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji. prawnej.

Do zadań wydziału należy prowadzenie rejestru umów z wyłączeniem umów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE oraz wynikających z postępowań przetargowych.

W oznakowaniu spraw Wydział używa symbolu „EKS”.