Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 11 295 945,00 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 7 187 609 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00024-6502-UM0300025/19 zawarta dnia 20 grudnia 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.