Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu: prawa wodnego, geologicznego i górniczego, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego , gospodarki leśnej, ochrony gruntów rolnych, gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

W oznakowaniu spraw Wydział Rolnictwa , Leśnictwa i Ochrony Środowiska używa symbolu „ROL”.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki wodnej należy:

 • przygotowanie projektu wniosku o zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz projektu zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej w tym celu;
 • wykonanie zadań związanych z prawem pierwokupu przysługującym Staroście w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi;
 • wydawanie decyzji w sprawie przejścia oraz wykreślenia gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi do zasobu gruntów pokrytych wodami płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
 • przygotowanie opinii w sprawie powołania lub odwołania kierownika nadzoru wodnego;
 • zatwierdzenie w drodze decyzji statutu spółki wodnej,
 • nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółek wodnej;
 • rozwiązanie w drodze decyzji spółki wodnej i wyznaczenie jej likwidatora;
 • występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie rybactwa śródlądowego należy:

 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
 • przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych;
 • wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
 • rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb;
 • przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej;
 • wystawianie legitymacji strażakom Społecznej Straży Rybackiej.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki leśnej należy:

 • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 • wydawanie decyzji zarządzających wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, na koszt właściwych nadleśnictw, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów;
 • wydawanie decyzji określających właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa wykonanie obowiązków z zakresu ochrony lasów, w tym:

– wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów,
– zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych,
– ochronę gleby i wód leśnych;

 • prowadzenie spraw dotyczących przyznawania środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz uszkodzonych w wyniku pożarów lub innych klęsk żywiołowych, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy powstałych szkód;
 • wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny;
 • cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna;
 • przygotowywanie wniosków do wojewody o uznanie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa za ochronne;
 • wydawanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych;
 • zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, oraz przygotowywanie treści decyzji rozpatrujących zastrzeżenia i wnioski właścicieli lasów zgłoszone w trakcie wyłożenia planów do publicznego wglądu;
 • zlecanie wykonania inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad wykonaniem zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 • wydawanie decyzji zezwalających na pozyskanie drewna, w przypadkach losowych, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów;
 • wydawanie decyzji nakazujących właścicielom lasów wykonanie zadań i obowiązków zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu, decyzjach wydanych na podstawie inwentaryzacji stanu lasów lub wynikających z art. 13 ustawy o lasach.
 • wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
 • dokonywanie w imieniu Starosty oceny udatności upraw leśnych i zalesień dokonywanych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie prawa łowieckiego należy:

 • wydawanie zezwoleń na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny;
 • wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców;
 • prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich;
 • wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony przyrody należy:

 • popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;
 • prowadzenie rejestru zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej;
 • przygotowywanie decyzji pozwalających gminom na usunięcie drzew.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie prawa geologicznego i górniczego należy:

 • udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:

– obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,

– wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,

– działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych

 • wydawanie decyzji związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczących:

– złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;

– ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;

– badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponad wojewódzkich inwestycji liniowych;

– odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;

– robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;

– warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponad wojewódzkich inwestycji liniowych.

 • podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie czynności niezbędnych do przestrzegania stosowania ustawy prawo geologiczne i górnicze;
 • kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną w/w ustawą.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony zwierząt należy prowadzenie spraw dotyczących wydania zezwoleń na utworzenie ogrodu zoologicznego.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych należy:

 • prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej;
 • wydawanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania;
 • prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją;
 • wydawanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji;
 • prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie;
 • prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za niezakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie;
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • prowadzenie okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin dla gruntów położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska;
 • wydawanie decyzji określających obowiązki zakładu przemysłowego odpowiedzialnego za skażenie;

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony środowiska należy:

 • zamieszczanie w publicznie dostępnym wykazie informacji o dokumentach wynikających z ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • przygotowywanie i udostępnianie informacji o środowisku w zakresie prowadzonym w wydziale, pobieranie opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie;
 • opiniowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, w przypadkach wystąpienia ryzyka przekroczenia dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu;
 • tworzenie programów działania w celu dostosowania poziomu hałasu do dopuszczalnego dla terenów, na których poziom hałasu przekracza normy;
 • przygotowywanie projektów pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na emitowanie hałasu oraz pól elektromagnetycznych do środowiska;
 • przygotowywanie projektu decyzji w zakresie nakładania na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia, w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza wynikającymi z innych art. ustawy, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych;
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
 • ustalanie wymagań w zakresie środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska;
 • przygotowywanie projektów decyzji w zakresie: wygaśnięcia, cofnięcia i ograniczenia udzielonych pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisję hałasu;
 • przygotowywanie projektów decyzji o odmowie wydania pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza i emisji hałasu;
 • przygotowywanie projektu decyzji o odmowie wydania pozwolenia zintegrowanego;
 • ustanawianie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku w związku z pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • ustanawianie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku w związku z pozwoleniami emisyjnymi;
 • zobowiązanie prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska do sporządzania przeglądu ekologicznego- w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji powodującej emisje zanieczyszczeń do środowiska;
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów w zakresie ochrony środowiska wynikających z kompetencji Starosty;
 • występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzi się naruszenie przepisów w zakresie ochrony środowiska, lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić;
 • wydawanie decyzji w sprawie nakładania na podmioty korzystające ze środowiska w przypadku negatywnego oddziaływania na środowisko nakładających obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia jak i przywrócenia do stanu właściwego bądź do uiszczania na rzecz właściwego budżetu gminnego, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska;
 • prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach;
 • opracowywanie aktualizacji Powiatowego programu ochrony środowiska, realizacja programu oraz przygotowywanie Radzie raportu z jego realizacji;
 • przeprowadzanie postępowania w sprawie ochrony środowiska wymagającego udziału społeczeństwa;
 • przygotowywanie projektu uchwał w sprawach zakazu bądź ograniczenia używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 • prowadzenie postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na scaleniu gruntów;
 • tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania;
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem ceny wykupu nieruchomości oraz wysokości odszkodowania dla nieruchomości na których wystąpiło ograniczenie sposobu korzystania w związku z ochroną zasobów środowiska.

Do zadań Wydziału w zakresie postępowania z odpadami należy:

 • wydawanie decyzji dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów;
 • wydawanie decyzji w zakresie zezwoleń na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów i transport odpadów;
 • przyjmowanie informacji o poważnych awariach i gospodarowaniu odpadami powstającymi w wyniku wypadków i awarii;
 • zatwierdzanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi;
 • wprowadzanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydawanych zezwoleń;
 • publikowanie w BIP zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne oraz informacji o zmianie parametrów funkcjonowania tych instalacji.