dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814L od km 0+000 do km 8+288,12 na odcinku Pawłów—Liszno, drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny— Krasne oraz drogi powiatowej Nr 1869L na odcinku od km 0+000 do km 1+369,11, ul. Wiejska w Mieście Rejowiec Fabryczny”.


Dofinansowanie: 7 379 879,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 14 481 627,83 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

 


Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Droga powiatowa Nr 1814L

 • przebudowę drogi o łącznej długości 8 222 m, szerokość jezdni 6,0 m;
 • budowę lewostronnego pobocza utwardzonego o szer. 1,2 m na długości 3 835 m;
 • przebudowę chodnika lewostronnego o długości 1 026 m, prawostronnego o długości 120 m;
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym m.in.: progi akustyczne, bariery, tablice prowadzące, bariery ochronne U-14a;
 • budowę zatok autobusowych;
 • ustawienie znaków aktywnych „STOP” oraz wydzielenie aktywnych przejść dla pieszych z doświetleniem przejść;
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
 • wykonanie poboczy gruntowych.

Droga powiatowa Nr 1869L

 • przebudowę drogi na odcinku o długości 1 369 m, szerokość 6,0 m;
 • budowę prawostronnego pobocza utwardzonego o szer. 1,5 m, długości 1 369 m;
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • ustawienie znaków aktywnych „STOP” oraz wydzielenie aktywnych przejść dla pieszych z doświetleniem przejść;
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego.

Droga powiatowa Nr 1815L

 • przebudowę drogi na odcinku o długości  2 060 m, szerokość 6,0 m;
 • budowę utwardzonego pobocza asfaltowego o szerokości 1,2 m,  i długości 2 036 m (strona lewa);
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego.
 • wykonanie poboczy gruntowych.

Realizacja inwestycji:

Zakres zadania wykonany w roku 2021:

 • przebudowę drogi powiatowej Nr 1814L od km0+000 do km 8+288,12 na odcinku Pawłów-Liszno; Wykonawca robót- B.G. Construction Sp. z o.o.

Zakres zadania wykonany w roku 2022:

 • przebudowę drogi powiatowej Nr 1869L od km0+000 do km 1+369,11, ul. Wiejska w Mieście Rejowiec Fabryczny; Wykonawca robót- PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o.

Zakres zadania wykonany w roku 2023:

 • przebudowę drogi powiatowej Nr 1815L od km 2+497,75 do km 4+647,75, ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny- Krasne; Wykonawca robót- PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o.