Obiekt MAJDAN NOWY, gmina Wojsławice
Powierzchnia obszaru scalenia: 558,2411 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 1 210 433,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 1 241 906,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 28 lutego 2014 roku Nr 00194-6905-UM0300082/13
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku znak: GKN.661.1.2.2013.