Oficjalny portal Powiatu Chełmskiego

Projekt „Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim”2020-09-23T10:38:09+02:00

Projekt „Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim”

Beneficjent: POWIAT CHEŁMSKI
Wartość projektu: 4 547 962,00 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 3 865 767,70 zł
Kwota dofinansowania Głównego Geodety Kraju: 150 000,00 zł

Opis projektu
Projekt pn. „Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim” realizowany przez Powiat Chełmski w latach 2012-2015 współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.
Realizacja projektu dotyczy budowy w Starostwie Powiatowym w Chełmie infrastruktury systemu informacji przestrzennej (SIP) we wszystkich jego aspektach: informacyjnym (budowa i aktualizacja baz danych), funkcjonalnym (budowa i wdrożenie dedykowanych aplikacji i portali) i technicznym (zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania podstawowego).
W wyniku realizacji projektu powstaną bazy danych wspomagające działania związane z zarządzaiem Powiatem oraz zapewniające w świadczenie usług w formie elektornicznej wraz ze zwiększeniem ich zakresuu, dostepności i jakości, szczególnie pod kątem wykorzystania informacji przestrzennej.
Gromadzone w SIP dane przestrzenne i opisowe będą dostępne w postaci zintegrowanej dla użytkowników wewnątrz Starostwa (sieć lokalna), jak również dla użytkowników zewnętrznych: urzedów gmin, powiatowych i gminnych jednostek organziacyjnych, podmiotów gospodarczych, turystów, mieszkańców powiatu (za pośrednictwem Internetu, przy wykorzystaniu możliwości oferowanych przez przeglądarki www). System będzie wykorzystywany przez straże i służby odpowiedzialne za ład i bezpieczeństwo publiczne, szczególnie w sytuacjach zagrożeń kryzysowych.
Celem bezpośrednim projektu jest wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w jednostce administracji samorządowej z dodatkowym uwzględnieniem realizacji publicznych usług elektronicznych, poprzez rozbudowę zasobów informacyjnych, informatycznych oraz technicznych Powiatu Chełmskiego.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • osiągnięcie kompletności i możliwie najwyższej jakości kluczowych dla wszystkich użytkowników danych przestrzennych poprzez informatyzację i aktualizację zasobów źródłowych;
 • zwiększenie ilości i jakości usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Chełmie drogą elektroniczną jednostkom podległym, służbom i strażom, gminom powiatu chełmskiego, społeczeństwu, instytucjom i przedsiębiorstwom – poprzez wdrożenie nowych aplikacji i geoportali;
 • uzyskanie interoperacyjności z innymi węzłami IIP poprzez utworzenie metadanych geoinformacyjnych i ich publikację w portalu metadanych oraz wdrożenie usług INSPIRE;
 • zwiększenie świadomości i wiedzy mieszkańców powiatu chełmskiego i całego regionu w zakresie informacji przestrzennej, SIP, społeczeństwa informacyjnego oraz posługiwania się IIP poprzez budowę i wdrożenie portalu dedykowanego SIP;
 • stworzenie odpowiednio wydajnej, skalowalnej i zapewniającej bezpieczeństwo w zakresie dostępu do danych (także wrażliwych) infrastruktury technicznej dla SIP powiatu chełmskiego poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej i modernizację sieci teleinformatycznej Starostwa.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W związku z realizacją projektu zostało wszczęte postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim”. Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert: 30 września 2013 r. do godz. 10. Zamawiający udostępnił SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej: bip.powiat.chelm.pl oraz w siedzibie: STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE, plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, I piętro, pokój Nr 87, co najmniej do upływu terminu składania ofert.

28 stycznia 2014 r. została zawarta umowa w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania o nazwie „Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim”.

Wykonawca to konsorcjum firm:
ROMNY ENTERPISE Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum,
MGGP Spółka akcyjna – Uczestnik Konsorcjum,
GEOTECHNOLOGIES Sp. z o.o. – Uczestnik Konsorcjum

Przedmiot umowy obejmuje dostawy, usługi i roboty budowlane z podziałem na następujące zadania:

 1. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem‚ dodatkowego sprzętu oraz sprzęt i urządzenia do sieci teleinformatycznej wraz z instalacją okablowania strukturalnego,
 2. Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP wraz z zasileniem systemu i przeprowadzeniem wdrożenia systemu,
 3. Budowa nowych i dostosowanie istniejących baz danych do zasilenia systemu oraz informatyzacja rejestrów i ewidencji wraz z archiwizacją dokumentów PZGiK,
 4. Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników systemu SIP.

Wartość umowy brutto 4 200 327,00 zł.

Dane kontaktowe
Starostwo Powiatowe w Chełmie
plac Niepodległości 1, pok. 95
22-100 Chełm

e-mail: rozwoj@powiat.chelm.pl

tel. 82 562 75 07, fax 82 562 75 10

Adresy stron internetowych informujących o RPO WL www.rpo.lubelskie.pl
Adresy korespondencyjne
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
email: drpo@lubelskie.pl, tel. 81 44 16 738, fax 81 44 16 740

 • Punkt Informacyjny w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin,
  tel. 81 44 16 750, bezpłatna infolinia 0 800 888 776
 • Punkt Informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Chełmie,
  plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel. 82 565 19 21
 • Punkt Informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
  w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 34 35 844
 • Punkt Informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Zamościu,
  ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość, tel. 84 63 80 267

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Zobacz również