Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Kobyle, gmina Rejowiec.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 4 933 542,43 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 3 139 212 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00022-6502-UM0300024/19 zawarta dnia 4 października 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.

Flaga i godło Polski

Zadanie „Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie” finansowane jest w części z dotacji celowej budżetu państwa jako środków na współfinansowanie wydatków realizowanych z udziałem funduszy Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” PROW 2014 – 2020.
Wysokość dofinansowania zadania z budżetu państwa wynosi 1 794 330,43 zł, co stanowi 36,37% całości kosztów kwalifikowalnych zadania wielkości 4 933 542,43 zł. Pozostałe środki, tj. 3 139 212 zł stanowią pomoc EFFROW w formie refundacji.
Zadanie „Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie” podzielone jest na dwa etapy: I etap stanowi opracowanie projektu scalenia gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec w trybie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.), natomiast II etap to realizacja zagospodarowania poscaleniowego w zakresie opisanym w załączniku do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00022-6502-UM0300024/19 zawartej dnia 4 października 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Powiatem Chełmskim.

ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE:

Zakres inwestycji obejmuje:

  • budowę  i przebudowę dróg o długości 9,92 km,
  • budowę przepustów w ilości 3 sztuk

Koszty inwestycji i finansowanie:

  • Projekt budowy i przebudowy dróg- wykonanie w roku 2022; koszt 113 280,54 zł,
  • Budowa i przebudowa dróg, przebudowa przepustów, nadzór inwestorski- planowane wykonanie w roku 2023; planowane koszty szacunkowe w założeniach projektu- 3 155 934,31 zł.