Sekretarz Powiatu: Agnieszka Drapsa
tel. 82 562-75-56, pok. 119

Sekretarz Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Biura Samorządowego, Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego oraz Archiwum Zakładowego.

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

 • nadzór nad starannym i terminowym wykonywaniem powierzonych mu zadań w Starostwie;
 • opracowanie projektów statutu powiatu i regulaminu organizacyjnego Starostwa oraz innych aktów prawnych regulujących zasady funkcjonowania Starostwa;
 • koordynacja terminowego i poprawnego przygotowania spraw, materiałów i informacji dla Starosty, Zarządu i Rady;
 • nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców powiatu, w  tym skarg oraz przyjmowanie interesantów w ramach skarg, wniosków i petycji;
 • nadzór nad dyscypliną pracy w Starostwie;
 • zapewnienie prawidłowej obsługi Zarządu i Rady;
 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum i konsultacji społecznych;
 • inicjowanie działań oraz koordynacja wdrażania nowoczesnych metod pracy i zarządzania personelem w Starostwie;
 • nadzorowanie terminowości składania oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby do tego zobowiązane i zapewnienie warunków właściwego ich przechowywania;
 • koordynacja prac związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze;
 • koordynacja prac związanych z przeprowadzaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Starostwa;
 • nadzór nad analizą oświadczeń o prowadzonej przez pracowników działalności gospodarczej i informowanie Starosty o przypadkach prowadzenia zajęć tożsamych pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonywane są w ramach obowiązków służbowych wywołujących podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
 • zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa;
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi w Starostwie;
 • wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 • podpisywanie zakresów czynności pracownikom Starostwa, z wyłączeniem zakresów czynności Wicestarosty, Skarbnika Powiatu i dyrektorów wydziałów;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Sekretarz Powiatu jest jednocześnie dyrektorem Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego.