Obiekt ROZIĘCIN, gmina Wojsławice
Powierzchnia obszaru scalenia: 304,2000 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 659 229,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 1 241 906,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2011 roku
Nr 00081-6905-UM0300053/10
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 14 lutego 2013 roku znak: GKN.661.1.8.2011.