Obiekt KRZYWICE – KOLONIA, gmina Chełm
Powierzchnia obszaru scalenia: 163,8795 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 345 912,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 635 990,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr 00122-6905-UM0300067/11
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku znak: GKN.661.1.2.2011.