Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębu Nowe Depułtycze, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Nowe Depułtycze, gmina Chełm.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 2 823 250,99 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 1 796 434 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00005-6502-UM0300001/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.

Flaga i godło Polski

Zadanie „Scalanie gruntów obrębu Nowe Depułtycze, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie” finansowane jest w części z dotacji celowej budżetu państwa jako środków na współfinansowanie wydatków realizowanych z udziałem funduszy Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” PROW 2014 – 2020.
Wysokość dofinansowania zadania z budżetu państwa wynosi 1 026 816,99 zł, co stanowi 36,37% całości kosztów kwalifikowalnych zadania wielkości 2 823 250,99 zł. Pozostałe środki, tj. 1 796 434 zł stanowią pomoc EFFROW w formie refundacji.
Zadanie „Scalanie gruntów obrębu Nowe Depułtycze, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie” podzielone jest na dwa etapy: I etap stanowi opracowanie projektu scalenia gruntów obrębu Nowe Depułtycze, gmina Chełm w trybie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.), natomiast II etap to realizacja zagospodarowania poscaleniowego w zakresie opisanym w załączniku do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00005-6502-UM0300001/16 zawartej dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Powiatem Chełmskim.