Pani Marta Balcerek 
pracownik Starostwa Powiatowego w Chełmie jako doradca klimatyczny
realizuje doradztwo edukacyjne dotyczące osiągnięcia neutralności klimatycznej w ramach projektu pn. „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy (typ projektu 5) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Punkt doradztwa klimatycznego
Starostwo Powiatowe w Chełmie
pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm
pokój 147
tel. 82 562 75 11
e-mail: marta.balcerek@powiatchelmski.pl

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie