Polityka prywatności
Informacja Administratora
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Starosta Chełmski ( Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/ Panu określone poniżej prawa związana z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Chełmie:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Starosta Chełmski, Plac Niepodległości 1, 22 – 100 Chełm. (tel. 82-562-75-01, adres e-mail: sekretariat@powiatchelmski.pl )

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować: Plac Niepodległości 1, 22 – 100 Chełm.(tel.82-562-75-04, adres e-mail: iod@powiatchelmski.pl )
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.), realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest:

w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. C RODO),
umowa zawarta między Panią/ Panem a Administratorem (art.6 ust. 1 lit b RODO),
udzielona przez Panią/ Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art.. 6 ust 1 lit.a RODO).

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Starostwem Powiatowym w Chełmie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Chełmski.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednia 3,5,10,20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do:

dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
sprostowania (poprawiania) danych osobowych- w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO;
żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO ( w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków w których Administrator posiada uprawnienia do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
prawo do przenoszenia danych, na podstawie art.20 RODO.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit. a RODO), przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie . Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Pana/Panią oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: sekretariat@powiatchelmski.pl lub poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Jednostki.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

10. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.