Wydział Infrastruktury realizuje zadania z zakresu powiatowej infrastruktury przez organizowanie i prowadzenie inwestycji, w szczególności drogowych.

Do podstawowych zadań Wydziału Infrastruktury należą sprawy związane z:

 • budową, utrzymaniem i ochroną dróg oraz obiektów mostowych, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi;
 • utrzymaniem i kontrolą stanu dróg i obiektów mostowych w zakresie stanu nawierzchni, utrzymaniem korpusu drogowego, poboczy, odwodnieniem oraz stanem oznakowania pionowego i poziomego dróg, a w szczególności w zakresie prawidłowości, zgodności z projektem, czystości i czytelności;
 • prowadzeniem ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
 • wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieraniem opłat i kar pieniężnych,
 • sporządzanie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat;
 • sporządzenie deklaracji na podatek od nieruchomości Bazy w Sielcu oraz na podatek od środków transportowych;
 • prowadzeniem robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • przeciwdziałaniem niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • przeciwdziałaniem niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg:
 • wprowadzeniem ograniczeń bądź zamykaniem dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 • dokonywaniem okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 • sadzeniem, utrzymaniem oraz usuwaniem drzew i krzewów oraz pielęgnacją zieleni w pasie drogowym;
 • prowadzeniem gospodarki gruntami znajdującymi się w pasie dróg powiatowych i innych nieruchomościach pozostających w zarządzie organu zarządzającego drogą;
 • opracowywaniem dokumentacji technicznej na wykonywanie robót drogowo- mostowych;
 • nadzorem nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi;
 • kontrolą i odbiorami robót budowlanych i drogowych;
 • technicznym rozliczaniem robót;
 • opracowywaniem, zatwierdzaniem projektów oznakowania dróg i oznakowania prowadzonych robót drogowo-mostowych;
 • zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych w zakresie wprowadzania oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wykonywanie nadzoru nad zarządzaniem ruchem;
 • przygotowywaniem zezwoleń na korzystanie z dróg powiatowych w sposób szczególny;
 • zbieraniem danych o ruchu i zdarzeniach na drogach;
 • prowadzeniem zasobu informacyjnego dotyczącego dróg powiatowych i gminnych, które są niezbędne do zarządzania ruchem;
 • prowadzeniem spraw związanych z usuwaniem pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach określonych w ustawie o ruchu drogowym;
 • określanie lokalizacji przystanków autobusowych dla komunikacji publicznej zbiorowej usytuowanych przy drogach powiatowych, wydawanie zgody na korzystanie z tych przystanków dla przewoźników wykonujących przewóz osób w krajowym transporcie zbiorowym;
 • przygotowanie opinii oraz projektów uchwał w sprawach przebiegu dróg i zaliczanie do odpowiedniej kategorii;
 • usuwanie padliny z pasów dróg powiatowych;
 • prowadzenie gospodarki sprzętem i pojazdami, w tym rozliczanie paliw i olejów, będących w dyspozycji wydziału;
 • wydawanie opinii i warunków na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego, a także włączenia dróg niższej kategorii do sieci drogowej oraz na usytuowanie urządzeń budowlanych związanych z funkcjonowaniem drogi;
 • prowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów;
 • planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi z przeznaczeniem na inwestycje drogowe;
 • przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków wraz z kompletnymi projektami w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje drogowe;
 • przygotowywanie projektów umów w zakresie udzielania dotacji na finansowanie zadań inwestycyjnych;
 • monitorowanie przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE oraz innych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi z uwzględnieniem projektów dotyczących inwestycji drogowych oraz zagospodarowania poscaleniowego gruntów;
 • sporządzanie wniosków o płatność projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE oraz  innych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi z uwzględnieniem projektów dotyczących inwestycji drogowych oaz zagospodarowania poscaleniowego gruntów, w tym monitorowanie wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji tych projektów;
 • sporządzanie wniosków rozliczających otrzymane środki z budżetu UE oraz innych środków zewnętrznych z uwzględnieniem projektów dotyczących inwestycji drogowych oraz zagospodarowania poscaleniowego gruntów;
 • kontrolowanie oraz utrzymanie trwałości realizowanych projektów z zakresu inwestycji drogowych i zagospodarowania poscaleniowego gruntów zgodnie z zapisami umów o przyznanie środków;
 • prowadzenie bazy i nadzór nad bazą materiałowo-sprzętową w Sielcu wykorzystywaną do prac związanych zimowym i letnim z utrzymaniem dróg powiatowych oraz bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej;
 • nadzór nad gospodarowaniem pojazdami, maszynami, sprzętem drogowym oraz materiałem będącym na wyposażeniu bazy materiałowo-sprzętowej w Sielcu.

W znakowaniu spraw Wydział Infrastruktury używa symbolu „WI”.