Powiat Chełmski otrzymał dofinansowanie na projekt „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej”. Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu chełmskiego na zmiany klimatu i zapobieganie ryzyku związanego z klęskami żywiołowymi oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie neutralności klimatycznej.

Główny cel zostanie osiągnięty poprzez budowanie świadomości społecznej w zakresie neutralności klimatycznej poprzez:

 • organizowanie szkoleń
 • udzielanie indywidualnych konsultacji
 • wykorzystanie mediów lokalnych
 • opracowanie materiałów dot. neutralności klimatycznej
 • utworzenie punktów mobilnych edukacji i doradztwa, w ramach wydarzeń organizowanych przez powiat
  chełmski
 • utworzenie strony internetowej (zakładki na stronie internetowej powiatu chełmskiego) dotyczącej
  osiągnięcia neutralności klimatycznej
 • działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne.

Zasięg działań obejmuje usługi doradztwa dotyczącego neutralności klimatycznej dla:

 • mieszkańców powiatu chełmskiego
 • przedsiębiorców prowadzący działalność na terenie powiatu chełmskiego
 • JST z powiatu chełmskiego.

Wartość projektu : 360 000,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 306 000,00 zł

Projekt realizowany od stycznia 2024 r. do grudnia 2025 r. Środki na realizację pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru nr FELU.03.02-IZ.00-002/23 Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy (typ projektu 5) programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie