Inspektor Ochrony Danych pełni swoją funkcję poprzez realizację następujących zadań:

 • Informowanie pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmie o obowiązkach spoczywających na nich w związku z przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz doradztwo w tym obszarze.
 • Doradztwo w zakresie wyboru prawidłowych zabezpieczeń danych osobowych.
 • Wykonanie i aktualizacja dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych zgodnej z Rozporządzeniem, w szczególności obejmującej politykę przetwarzania danych osobowych, regulaminy, instrukcje i zasady prawidłowego zabezpieczenia danych.
 • Opracowanie procedur zarządzania incydentami ochrony danych osobowych, w tym procedury notyfikowania organu nadzorczego o naruszeniach ochrony danych.
 • Opracowanie i prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
 • Sporządzanie wzorów upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmie.
 • Opracowanie i opiniowanie wzorów umów powierzenia danych osobowych.
 • Opracowanie wzorów klauzul informacyjnych oraz wzorów oświadczeń w przedmiocie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 • Wykonywanie we współpracy z pracownikami Starostwa Powiatowego w Chełmie, aktualnej analizy ryzyka obejmującej procesy przetwarzania danych osobowych oraz udział w wykonywaniu oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).
 • Wsparcie w monitorowaniu przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, polityk i procedur, obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Chełmie i jego pracowników, dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Podejmowanie działań zwiększających świadomość pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmie, w zakresie prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych takich jak szkolenia wewnętrzne, testy wiedzy oraz sporządzanie dokumentów podsumowujących zakres działań w tym obszarze.
 • Współdziałanie z audytorami przy przeprowadzaniu audytów w obszarze ochrony danych osobowych oraz sporządzaniu raportów dla Starostwa Powiatowego w Chełmie opisujących aktualny stan zgodności z przepisami procedurami z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Udzielanie (na żądanie) Administratora Danych Osobowych zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia.
 • Wsparcie we współpracy z organem nadzorczym.
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach.
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą zgodnie z art. 38 ust. 4 Rozporządzenia.
 • Stworzenie wytycznych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmie służących wstępnej ocenie projektów dotyczących ochrony danych osobowych (mechanizmy Privacy by Default i Privacy by Design).
 • Konsultacje dla pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmie w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych.