Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno – Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Busówno, Busówno – Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 17 559 886,86 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 11 173 355 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00020-6502-UM0300023/19 zawarta dnia 4 października 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.