Obiekt WIERZBICA, gmina Wierzbica
Powierzchnia obszaru scalenia: 250,9865 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 537 357,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 946 840,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr 00119-6905-UM0300064/10
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku znak: GKN.661.1.4 .2011.