Informacja o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Chełmie w PJM

Starostwo Powiatowe w Chełmie działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, statutu powiatu, regulaminu oraz innych aktów prawnych wydawanych przez Radę, Zarząd i Starostę. Starostwo jest aparatem pomocniczym Powiatu, przy pomocy którego Zarząd będący organem wykonawczym Powiatu wykonuje zadania Powiatu. Kierownikiem Starostwa jest Starosta, który kieruje Starostwem przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu oraz dyrektorów wydziałów.

Biuro Starosty zapewnia sprawną organizację i obsługę sekretariatu oraz obsługę związaną ze sprawami kadrowymi, dyscypliną pracy, szkoleniami, służbą przygotowawczą oraz kontrolą wewnętrzną.

Wydział Organizacyjno-Gospodarczy zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa oraz koordynację zamówień publicznych.

Biuro Samorządowe zapewnia obsługę administracyjną Rady, Komisji Rady, Zarządu oraz prowadzi rejestr skarg, wniosków i petycji.

Wydział Budżetu i Finansów wykonuje zadania w zakresie prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej.

Wydział Promocji i Rozwoju realizuje zadania związane z rozwojem Powiatu, Jego promowaniem w kraju oraz za granicą, pozyskiwaniem środków zewnętrznych

Wydział Architektury i Budownictwa zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu ustawy Prawo budowlane.

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych realizuje zadania z zakresu oświaty i wychowania, kultury i sportu, promocji i ochrony zdrowia oraz sprawami społecznymi.

Wydział Infrastruktury realizuje zadania z zakresu powiatowej infrastruktury przez organizowanie i prowadzenie inwestycji, w szczególności drogowych.

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, realizacją zadań służby geodezyjnej i kartograficznej oraz scaleniami i wymianą gruntów. W skład struktury organizacyjnej Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami wchodzą:

  1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  2. Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków.
  3. Oddział Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu.
  4. Oddział Gospodarki Nieruchomościami.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu; prawa wodnego, geologicznego i górniczego, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej, ochrony gruntów rolnych, gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich załatwia sprawy związane z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem uprawnień oraz dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów, nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy, wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy, wydawaniem licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wydawaniem licencji na wykonywanie przewozów osób samochodem osobowym lub przystosowanym konstrukcyjnie do przewozu od 7 do 9 osób, wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok zmarłych z obcego państwa oraz realizowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Zespół do spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania z zakresu: spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej.

Zespół Radców Prawnych wykonuje zadania w zakresie pomocy prawnej oraz opiniowania aktów prawnych zarówno dla Starostwa Jak i jednostek organizacyjnych.

Archiwum Zakładowe wykonuje zadania wynikające z obowiązującej instrukcji archiwalnej.

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych kieruje pionem ochrony w obsadzie: pracownik prowadzący kancelarię informacji niejawnych, administrator sieci komputerowej i bezpieczeństwa informacji, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Informacja o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Chełmie w tekście łatwym do czytania (ETR)

Starostwo Powiatowe w Chełmie mieści się przy pl. Niepodległości 1 w Chełmie. Sprawy urzędowe można załatwić na następujących piętrach budynku:

Parter:
Skrzydło B: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Wydział Promocji i Rozwoju
Skrzydło A: Zespół ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
I piętro:
Skrzydło A: Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Organizacyjno-Gospodarczy, Punkt Kancelaryjny i Biuro Starosty
Skrzydło B: Sekretariat Starosty, Wydział Infrastruktury, Biuro Samorządowe, Wydział Budżetu i Finansów i Wydział Organizacyjno-Gospodarczy i Kasa Starostwa Powiatowego w Chełmie.
Skrzydło C: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich.
Skrzydło D: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
II piętro:
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Kontakt z Urzędem
Starostwo Powiatowe w Chełmie
22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1
tel. 82 562 75 01, fax 82 562 75 10
e-mail: sekretariat@powiatchelmski.pl

Spis telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Chełmie znajduje się w zakładce „Spis telefonów”.

Godziny urzędowania Starostwa:
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

Kasa Starostwa czynna jest codziennie w godzinach 7.45-14.30 (kasa nie przyjmuje opłat paszportowych, recyklingowych, skarbowych)

Dostępność architektoniczna
Wejście do budynku przy pl. Niepodległości 1 jest możliwe schodami zabezpieczonymi po obu stronach poręczami, a dla osób niepełnosprawnych na wózkach, pochylnią na niskim parterze umiejscowioną przy schodach i prowadzącą do windy, z możliwością dojazdu na wszystkie kondygnacje. W holu głównym dostępność do korytarzy jest możliwa po pochylni, a na pozostałych kondygnacjach bezpośrednio z windy. Ciągi komunikacyjne w budynku pomiędzy korytarzami nie posiadają progów, co ułatwia poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Winda jest dostosowana dla osób niedowidzących oraz niedosłyszących poprzez wyposażenie w odpowiednią sygnalizację optyczną i dźwiękową. Na parkingach wokół budynku wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Nie ma ograniczeń wstępu dla psów asystujących osobom niepełnosprawnym. W pokoju nr 206A jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.