Więcej informacji:

ikona wwwikona facebooka

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Starosta chełmski informuje, że lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, obejmująca:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
 • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów

jest dostępna pod linkiem: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.pdf


e-Poradnik NPO – wydanie IV/2022
1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna.
2. Czy można otrzymać mandat karny na prywatny parkingu?
3. Elektroniczne licytacje komornicze.
4. Instytucje ujęcia, zatrzymania oraz tymczasowe aresztowania.
5. Renta z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
6. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
7. Zadłużenie wobec ZUS, koszty egzekucyjne – czy można ich uniknąć?
8. Najważniejsze zmiany uprawnień konsumenta od 1 stycznia 2023 r.
9. Zmiany w emeryturach rolniczych w 2022 oraz 2023 r.

E-PORADNIK POWIAT CHEŁMSKI_WYDANIE 4_NP0 (1,94 MB, PDF)

e-Poradnik NPP – wydanie V/2022
1. Wprowadzenienieodpłatne porady prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna.
2. Zaprzeczenie macierzyństwa.
3. Zaprzeczenie ojcostwa.
4. Zmiana nazwiska po rozwodzie.
5. Zmiany w systemie dozoru elektronicznego od 2023 r.


e-Poradnik NPP – wydanie III/2022

 1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna.
 2. Mały ZUS. Mała działalność gospodarcza.
 3. Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP.
 4. Wszczęcie postępowania administracyjnego.
 5. Alimenty od dziadków.

E-PORADNIK POWIAT CHEŁMSKI_WYDANIE 3_NPP (1,97, PDF)


zdjęcie poglądowe - porady prawne

e-Poradnik NPP – wydanie II/2022

1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna.
2. Przezorny jest zawsze ubezpieczony, czyli charakter prawny umowy w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.
3. Przymusowy urlop – wyjątki, gdy pracodawca może narzucić wykorzystanie przez pracownika urlopu wypoczynkowego.
4. Sprzedaż w obiektach hotelarskich.

E-PORADNIK POWIAT CHEŁMSKI_WYDANIE 2_NPP (1,65 MB, PDF)


zdjęcie poglądowe - porady prawne

e-Poradnik NPO – wydanie I/2022

 1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna.
 2. Depozyt sądowy w KPC.
 3. Dodatek osłonowy.
 4. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
 5. Podstawy przetwarzania danych osobowych, RODO.

E-PORADNIK POWIAT CHEŁMSKI_WYDANIE 1_NPO (5,49 MB, PDF)


Powiat chełmski informuje, że od 14 marca br. nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie osobiście w punktach lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Termin wizyty można uzgodnić:

 1. Telefonicznie pod nr 82 56 27 507 (w godz. 7.30-15.30)
 2. Za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy
 3. Pisząc na e-mail: npp@powiatchelmski.pl – w treści należy podać jeden z poniższych środków komunikowania się na odległość wraz z danymi kontaktowymi (uwaga: proszę nie opisywać sprawy oraz nie przesyłać dokumentów jej dotyczących):
 • telefon – numer kontaktowy
 • poczta elektroniczna – adres e-mail
 • komunikator internetowy – dane kontaktowe
 • wideorozmowa – dane kontaktowe

https://np.ms.gov.pl/zapisy

banner npp zdalnie

Mając na względzie bieżącą sytuację epidemiczną oraz bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, z dniem 24 stycznia 2022 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane będzie w formie zdalnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Termin wizyty można uzgodnić:

 1. Telefonicznie pod nr 82 56 27 507 (w godz. 7.30-15.30)
 2. Za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy
 3. Pisząc na e-mail: npp@powiatchelmski.pl – w treści należy podać jeden z poniższych środków komunikowania się na odległość wraz z danymi kontaktowymi (uwaga: proszę nie opisywać sprawy oraz nie przesyłać dokumentów jej dotyczących):
 • telefon – numer kontaktowy
 • poczta elektroniczna – adres e-mail
 • komunikator internetowy – dane kontaktowe
 • wideorozmowa – dane kontaktowe

Dyżury specjalistyczne – nieodpłatna pomoc prawna

Minister Sprawiedliwość informuje, że w dniu 1 stycznia 2022 r. w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje: Dyżury specjalistyczne – nieodpłatna pomoc prawna


W 2022 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest świadczone w 3 punktach na terenie powiatu chełmskiego.

Kto może skorzystać?       

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczanie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Forma zapisu

Termin wizyty można uzgodnić:

 1. Telefonicznie pod nr 82 56 27 507 (w godz. 7.30-15.30)
 2. Za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy
 3. Pisząc na e-mail: npp@powiatchelmski.pl – w treści należy podać jeden z poniższych środków komunikowania się na odległość wraz z danymi kontaktowymi (uwaga: proszę nie opisywać sprawy oraz nie przesyłać dokumentów jej dotyczących):
 • telefon – numer kontaktowy
 • poczta elektroniczna – adres e-mail
 • komunikator internetowy – dane kontaktowe
 • wideorozmowa – dane kontaktowe

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 • poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach zgłoszonych przez osobę uprawnioną,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • nieodpłatną mediację,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
 • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • nieodpłatną mediację.

NIEODPŁATNA MEDIACJA obejmuje:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania
 • sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca
 • mediację wystosuje do drugiej strony sporu,
 • przeprowadzenie spotkania mediacyjnego,
 • zawarcie ugody,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
 • który każda ze stron mediacji może złożyć do sądu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji

(przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, w których zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  nieodpłatnego poradnictwa (813 KB, PDF)


E-Poradnik przygotowany w ramach umowy zawartej z POWIATEM CHEŁMSKIM – Nr 52.2020 z dnia 23.12.2020 r. pod tytułem: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chełmskiego w roku 2021 – wydanie V/2021

E-PORADNIK POWIAT CHEŁMSKI_WYDANIE 5_NPP (1,48 MB, PDF)

E-Poradnik przygotowany w ramach umowy zawartej z POWIATEM CHEŁMSKIM – Nr 53.2020 z dnia 23.12.2020 r. pod tytułem: Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chełmskiego w roku 2021 – wydanie VI/2021

E-PORADNIK POWIAT CHEŁMSKI_WYDANIE 6_NP0 (1,72 MB, PDF)


E-Poradnik przygotowany w ramach umowy zawartej z POWIATEM CHEŁMSKIM – Nr 53.2020 z dnia 23.12.2020 r. pod tytułem: Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chełmskiego w roku 2021 – wydanie IV/2021

E-PORADNIK POWIAT CHEŁMSKI_WYDANIE 4_NP0 (1,62 MB, PDF)


E-Poradnik przygotowany w ramach umowy zawartej z POWIATEM CHEŁMSKIM – Nr 53.2020 z dnia 23.12.2020 r. pod tytułem: Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chełmskiego w roku 2021 – wydanie III/2021

E-PORADNIK POWIAT CHEŁMSKI WYDANIE 3_NPP (1,53 MB, PDF)


E-Poradnik przygotowany w ramach umowy zawartej z POWIATEM CHEŁMSKIM – Nr 53.2020 z dnia 23.12.2020r. pod tytułem: Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chełmskiego w roku 2021.

E-PORADNIK POWIAT CHEŁMSKI_WYDANIE 2 (1,39 MB, PDF)


E-Poradnik przygotowany w ramach umowy zawartej z POWIATEM CHEŁMSKIM – Nr 52.2020 z dnia 23.12.2020r. pod tytułem: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chełmskiego w roku 2021.

E-PORADNIK POWIAT CHEŁMSKI_WYDANIE 1 (1,47 MB, PDF)


E-Poradnik przygotowany w ramach umowy nr nr 60.2019 z dnia 31.12.2019r. zawartej z POWIATEM
CHEŁMSKIM POD TYTUŁEM: Prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej na
terenie powiatu chełmskiego w roku 2020

E-PORADNIK POWIAT CHEŁMSKI_WYDANIE 2 (3,04 MB, PDF)


Harmonogram dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

2021 Punkt 1

Prowadzony przez
Radców Prawnych
Adwokatów
wskazanych przez ORA i OIRP

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 2

Prowadzony przez
Organizację Pozarządową
pod nazwą:
Polska Fundacja
Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego
“OIC Poland” w Lublinie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 3

Prowadzony przez
Organizację Pozarządową
pod nazwą:
Polska Fundacja
Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego
“OIC Poland” w Lublinie

Nieodpłatne Poradnictwo
Obywatelskie

Poniedziałek Urząd Gminy Leśniowice
Leśniowice 21aod 01.01.2021 do 30.06.2021
w godzinach 11:30-15:30od 01.07.2021 do 31.12.2021
w godzinach 8.00-12.00
Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
8.00 – 12.00
Urząd Gminy Dubienka
ul. 3 Maja 6
7.30 – 11.30
Wtorek Miejski Ośrodek Kultury
“Dworek” w Rejowcu Fabrycznym
ul. Lubelska 24 a
11.00 – 15.00
Urząd Gminy Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
07.00 – 11.00
Urząd Gminy Dorohusk
ul. Niepodległości 50
11.30-15.30
Środa Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 30
9.00 – 13.00
Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
8.00 – 12.00
Gminna Biblioteka Publiczna
w Rejowcu
ul. Zwierzyńskiego 8 c
9.00 – 13.00
Czwartek Biblioteka Publiczna w Siedliszczu
ul. Szpitalna 15 a
7.30 – 11.30
Urząd Gminy Białopole
ul. Chełmska 1
8.30 – 12.30
Starostwo Powiatowe w Chełmie
Plac Niepodległości 1
12.00-16.00
Piątek Urząd Gminy Wierzbica
ul. Włodawska 1
8.00 – 12.00
Urząd Gminy Żmudź
ul. Kasztanowa 22
7.30 – 11.30
Starostwo Powiatowe w Chełmie
Plan Niepodległości 112.00-16.00

Szanowni Państwo
W związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem
SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19 nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Aby skorzystać z pomocy należy się wcześnie umówić:
1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 82 562 75 07
2) za pomocą strony internetowej – https://np.ms.gov.pl


Zarządzenie Nr 80/2020 Starosty Chełmskiego z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w świadczeniu nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w powiecie chełmskim, w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

Zarządzenie Starosty Chełmskiego – Zawieszenie nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji (54,9 KB, PDF)


KOMUNIKAT!

Informujemy, że z dniem 8 czerwca 2020 r. przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa klientów w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Punkty te czynne będą według dotychczasowo harmonogramu. Udzielanie porad odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 82 562 75 07.

Osoba uprawniona może również skorzystać z bezpłatnej porady prawnej za pomocą środków komunikowania się na odległość. Aby uzyskać taką pomoc należy przesłać na adres npp.powiatchelm@gmail.com wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (183 KB, PDF)

Wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (10,6 KB, DOC)

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno wykonawcom oraz osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej, należy zakryć usta i nos, zdezynfekować ręce oraz zachować bezpieczny dystans. 

Ponadto, w związku z nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) zakres nieodpłatnej pomocy prawnej dodatkowo objął także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (766 KB, PDF)


Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Chełmskiego ponownie będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

e-PORADNIK POWIAT CHEŁMSKI – NR 1 (1,41 MB, PDF)

e-PORADNIK POWIAT CHEŁMSKI – NR 2 (1,09 MB, PDF)

e-PORADNIK POWIAT CHEŁMSKI – NR 3 (1,57 MB, PDF)

e-PORADNIK POWIAT CHEŁMSKI – NR 4 (1,68 MB, PDF)

e-PORADNIK POWIAT CHEŁMSKI 2020 – NR 1 (589 KB, PDF)

E-PORADNIK EDUKACJI OBYWATELSKIEJ część I (440 KB, PDF)

E-PORADNIK EDUKACJI OBYWATELSKIEJ część II (546 KB, PDF)


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Na terenie powiatu chełmskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Dla kogo?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Jak się umówić?

Zapisy pod numerem telefonu: 82 562 75 07 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chełmie 7:30 – 15:30)


Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację przeprowadzoną zgodnie ze zgłoszonym wcześniej zapotrzebowaniem.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe, problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz nieodpłatną mediację.

Klauzula informacyjna (23,6 KB, ODT)

Opinia osoby uprawnionej (49,7 KB, ODT)

Karta informacyjna nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (28,5 KB, DOC)

Oświadczenie osoby uprawnionej (12,4 KB, ODT)


Harmonogram dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

2020 Punkt 1

Prowadzony przez
Radców Prawnych
Adwokatów
wskazanych przez ORA i OIRP

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 2
Prowadzony przez
Organizację Pozarządową
pod nazwą:
Polska Fundacja
Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego
“OIC Poland” w Lublinie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt 3
Prowadzony przez
Organizację Pozarządową
pod nazwą:
Stawarzyszenie Wspierania
Rozwoju Aktywności
“BONA FIDES”
Nieodpłatne Poradnictwo
Obywatelskie
Poniedziałek Urząd Gminy Leśniowice
Leśniowice 21 a
8.00 – 12.00
Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
8.00 – 12.00
Urząd Gminy Dubienka
ul. 3 Maja 6
8.30 – 12.30
Wtorek Miejski Ośrodek Kultury
“Dworek” w Rejowcu Fabrycznym
ul. Lubelska 24 a
11.00 – 15.00
Urząd Gminy Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
9.30 – 13.30
Urząd Gminy Dorohusk
ul. Niepodległości 50
8.30 – 12.30
Środa Urząd Gminy wojsławice
ul. Rynek 30
8.00 – 12.00
Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
8.00 – 12.00
Gminna Biblioteka Publiczna
w Rejowcu
ul. Zwierzyńskiego 8 c
9.00 – 13.00
Czwartek Biblioteka Publiczna w Siedliszczu
ul. Szpitalna 15 a
7.30 – 11.30
Urząd Gminy Białopole
ul. Chełmska 1
8.30 – 12.30
Starostwo Powiatowe w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8.00 – 12.00
Piątek Urząd Gminy Wierzbica
ul. Włodawska 1
8.00 – 12.00
Urząd Gminy Żmudź
ul. Kasztanowa 22
7.30 – 11.30
Starostwo Powiatowe w Chełmie
Plan Niepodległości 1