Wydział Organizacyjno-Gospodarczy zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa oraz koordynację zamówień publicznych.

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Organizacyjno- Gospodarczego wchodzi Biuro Zamówień Publicznych.

Pracą Biura Zamówień Publicznych kieruje Kierownik Biura, który podlega Dyrektorowi Wydziału.

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego należy:

 • prowadzenie Punktu Kancelaryjnego Starostwa;
 • organizacja sprawnego funkcjonowania środków łączności;
 • administrowanie lokalami, utrzymanie porządku oraz wykonywanie bieżących prac remontowych;
 • zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • zabezpieczanie mienia Starostwa;
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa;
 • prowadzenie ewidencji ilościowej nisko-cennych składników majątku (wyposażenia) oraz obcych środków trwałych;
 • prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją;
 • administrowanie oficjalnym serwisem internetowym powiatu;
 • administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej;
 • zlecanie konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego;
 • instalowanie i testowanie oprogramowania komputerowego;
 • planowanie i bieżąca realizacja zadań w ramach przedsięwzięć informatycznych Starostwa;zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i teletechnicznych przez administratora systemu;
 • administrowanie i zarządzanie użytkownikami oraz infrastrukturą teleinformatyczną;
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych;
 • prowadzenie centralnego zbioru dokumentów dotyczących kontroli zewnętrznych, zawierającego min.: protokoły kontroli, wystąpienia pokontrolne oraz odpowiedzi na wnioski i zalecenia, z wyłączeniem dokumentów dotyczących kontroli projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
 • prowadzanie spraw związanych z eksploatacją i użytkowaniem samochodów służbowych;
 • koordynacja zadań związanych z ubezpieczeniem majątku Powiatu, współpraca z Wydziałem Budżetu i Finansów oraz Brokerem Ubezpieczeniowym;
 • prowadzenie rejestru wniosków o udzielanie informacji publicznej;
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa.

Do podstawowych zadań Biura Zamówień Publicznych należy:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie we współpracy z wydziałami starostwa postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz przepisami wewnętrznymi normującymi zagadnienia zamówień publicznych, w tym przygotowywanie SIWZ i projektów umów;
 • prowadzenie rejestrów umów o wykonanie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane zawieranych przez powiat;
 • obsługa techniczno-organizacyjna i sekretarska komisji przetargowych;
 • wykonywanie czynności poprzedzających zawieranie umów o udzielanie zamówienia publicznego oraz wykonywanie czynności z zakresu koordynacji zamówień publicznych w wewnętrznych komórkach organizacyjnych i jednostkach organizacyjnych;
 • przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych normujących zagadnienie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie planu zamówień publicznych i sprawozdań dotyczących zamówień publicznych;
 • sporządzenie i publikacja na stronie internetowej planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie planuje się przeprowadzić w danym roku finansowym;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych;
 • prowadzenie scentralizowanej obsługi zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
  – prowadzenie na wniosek dyrektorów jednostek obsługiwanych zamówienia publiczne, w granicach środków przeznaczonych w budżecie;
  – wszczęcie postępowania przetargowego po złożeniu przez Dyrektora jednostki obsługiwanej wniosku o uruchomienie procedury przetargowej, zawierającego opis przedmiotu zamówienia”.

W znakowaniu spraw Wydział Organizacyjno-Gospodarczy używa symbolu „OG”.