Wydział Organizacyjno-Gospodarczy zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa.

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego należy:

 • inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
 • wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 • prowadzenie zbioru zarządzeń Starosty;
 • przyjmowanie korespondencji drogą pocztową, faxową i elektroniczną, ich ewidencjonowanie i przekazywanie zgodnie z dekretacją;
 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego dla Starostwa;
 • wysyłanie korespondencji;
 • organizacja sprawnego funkcjonowania środków łączności;
 • administrowanie lokalami, utrzymanie porządku oraz wykonywanie bieżących prac remontowych;
 • zabezpieczanie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • zabezpieczanie mienia Starostwa;
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa;
 • ewidencja ilościowa nisko cennych składników majątku (wyposażenia) oraz obcych środków trwałych;
 • prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją;
 • administrowanie oficjalnym serwisem internetowym powiatu;
 • administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej;
 • zlecanie konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego;
 • instalowanie i testowanie oprogramowania komputerowego;
 • planowanie i bieżąca realizacja zadań w ramach przedsięwzięć informatycznych Starostwa;
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i teletechnicznych;
 • administrowanie i zarządzanie użytkownikami oraz infrastrukturą teleinformatyczną;
 • wprowadzanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów;
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych;
 • zabezpieczenie i aktualizacja informacji wizualnej dla interesantów;
 • prowadzenie centralnego zbioru dokumentów dotyczących kontroli zewnętrznych, zawierającego m.in. protokoły kontroli, wystąpienia pokontrolne oraz odpowiedzi na wnioski i zalecenia, z wyłączeniem dokumentów dotyczących kontroli projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
 • eksploatacja i użytkowanie samochodów służbowych;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie we współpracy z wydziałami starostwa postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz przepisami wewnętrznymi normującymi zagadnienia zamówień publicznych, w tym przygotowywanie SIWZ i projektów umów;
 • prowadzenie rejestrów umów o wykonanie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane zawieranych przez powiat;
 • obsługa techniczno-organizacyjna i sekretarska komisji przetargowych;
 • wykonywanie czynności poprzedzających zawieranie umów o udzielanie zamówienia publicznego oraz wykonywanie czynności z zakresu koordynacji zamówień publicznych w wydziałach i jednostkach organizacyjnych;
 • przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych promujących zagadnienie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie planu zamówień publicznych i sprawozdań dotyczących zamówień publicznych;
 • sporządzanie i publikacja na stronie internetowej planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie planuje się przeprowadzić w danym roku finansowym;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych;
 • prowadzenie rejestru wniosków o udzielanie informacji publicznej;
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników.

W znakowaniu spraw Wydział Organizacyjno-Gospodarczy używa symbolu „OG”.