Biuro Starosty zapewnia sprawną organizację i obsługę sekretariatu oraz obsługę związaną ze sprawami kadrowymi, dyscypliną pracy, szkoleniami, służbą przygotowawczą oraz kontrolą wewnętrzną.

Do podstawowych zadań Biura Starosty należy:

 • prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty;
 • organizowanie przyjęć interesantów;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa i dyrektorów jednostek organizacyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie i na dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu;
 • prowadzenie spraw związanych z okresową oceną pracowników Starostwa
 • dokonywanie okresowych kontroli dyscypliny pracy w Starostwie;
 • koordynacja czasu pracy pracowników, w tym indywidualnego i skróconego czasu pracy;
 • prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkowa i dyscyplinarną pracowników;
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie zatrudnienia w Starostwie pracowników w ramach prac interwencyjnych, staży absolwenckich i innych form aktywizacji zawodowej;
 • współpraca ze szkołami i uczelniami w zakresie organizacji praktyk;
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników;
 • gromadzenie przedkładanych przez pracowników oświadczeń o działalności gospodarczej;
 • prowadzenie spraw z zakresu nadawania odznaczeń, medali lub tytułów;
 • koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z zawartym porozumieniem w sprawie wspólnego stanowiska rzecznika konsumentów;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem obsługi prawnej oraz audytu wewnętrznego;
 • prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Starosty oraz do przeprowadzenia kontroli przez pracowników wewnętrznych komórek organizacyjnych;
 • prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych (książka kontroli);
 • prowadzenie ewidencji kontroli wewnętrznych prowadzonych przez pracowników Starostwa oraz przekładanie Staroście zbiorczego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli;
 • prowadzenie zbioru rocznych planów pracy oraz sprawozdań z planów pracy wewnętrznych komórek organizacyjnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu badań lekarskich pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych;
 • gospodarowanie taborem samochodowym będącym w dyspozycji Starosty.

W znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ST”.