Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych kieruje pionem ochrony w obsadzie: pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych kieruje pionem ochrony
w obsadzie: pracownik prowadzący kancelarię materiałów niejawnych, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, poprzez realizację następujących zadań:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony fizycznej;
 • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji;
 • okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 • opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w przepisach szczegółowych;
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w starostwie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 • przekazywanie do ewidencji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego danych określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;
 • opracowanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”;
 • opracowanie dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą o klauzuli „POUFNE”;
 • opracowanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

Starosta może powierzyć Pełnomocnikowi ochrony oraz pracownikom pionu ochrony wykonywanie innych zadań, jeżeli ich realizacja nie naruszy prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa wyżej.