SKŁAD POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Zespół powołany Zarządzeniem Starosty Chełmskiego Nr 104/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.

Przewodniczący Zespołu – Starosta Chełmski
Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Wicestarosta
Członek Zespołu – Komendant Miejski Policji w Chełmie
Członek Zespołu – z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie
Członek Zespołu – Komendant Placówki w Dorohusku Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie
Członek Zespołu – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich SP w Chełmie
Członek Zespołu – Dyrektor Wydziału Infrastruktury SP w Chełmie
Członek Zespołu – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska SP w Chełmie
Członek Zespołu – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa SP w Chełmie
Członek Zespołu – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych SP w Chełmie
Członek Zespołu – Pracownik Zespołu Do Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego SP w Chełmie, pełniący funkcję Sekretarza Zespołu