Wydział Budżetu i Finansów wykonuje zadania w zakresie prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej.

Do podstawowych zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy:

 • przygotowywanie projektu uchwały budżetowej Powiatu oraz jej zmian;
 • przygotowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian;
 • przekazywanie podległym jednostkom budżetowym informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych;
 • przekazywanie podległym jednostkom budżetowym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek;
 • opracowywanie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi;
 • opracowywanie projektu planu finansowego Starostwa oraz jego zmian;
 • nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych podległych jednostek budżetowych celem zapewnienia zgodności tych planów z uchwałą budżetową;
 • nadzorowanie prawidłowości dokonywanych zmian przez kierowników jednostek organizacyjnych pod kątem ich zgodności z udzielonymi przez Zarząd upoważnieniami;
 • przygotowywanie zawiadomień do podległych jednostek budżetowych o zmianach planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu;
 • nadzorowanie prawidłowości realizacji budżetu Powiatu oraz bieżąca analiza jego wykonywania;
 • opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich;
 • opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu;
 • opracowywanie informacji o stanie mienia Powiatu;
 • przekazywanie środków budżetowych podległym jednostkom budżetowym na pokrycie wydatków budżetowych oraz nadzorowanie prawidłowości gospodarowania tymi środkami;
 • dokonywanie kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych złożonych przez kierowników podległych jednostek budżetowych;
 • sporządzanie łącznych i zbiorczych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych;
 • sporządzanie bilansu z wykonania budżetu, łącznych sprawozdań finansowych oraz bilansu skonsolidowanego;
 • pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi;
 • prowadzenie rachunkowości powiatu jako jednostki budżetowej i organu;
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych Powiatu;
 • nadzór nad terminowym uiszczaniem należności z tytułu dochodów oraz podejmowanie w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do ich wyegzekwowania;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie jednostkowych oraz zbiorczych rejestrów sprzedaży i zakupu do celów rozliczenia podatku od towarów i usług oraz dokonywanie rozliczeń w tym zakresie;
 • naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych należności oraz prowadzenie odpowiednich ewidencji i dokonywanie rozliczeń w tym zakresie;
 • naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 • regulowanie zobowiązań wynikających z faktur, umów i innych tytułów;
 • obsługa kasowa Starostwa i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie;
 • prowadzenie prac związanych z wyborem banku do wykonywania obsługi bankowej, udzielenia kredytu oraz lokowania wolnych środków budżetowych;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad rachunkowości, zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy prowadzenie scentralizowanej obsługi jednostek obsługiwanych:

w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości:

 • prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych:
  – ustalenie przyjętych zasad rachunkowości,
  – prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych,
  – okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  – wycenę aktywów i pasywów jednostki oraz ustalanie wyniku finansowego,
  – gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych,

w zakresie finansowym:

 • opracowywanie projektów planów finansowych oraz ich zmian,
 • bieżąca analiza planów finansowych,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatku od towarów i usług,
 • naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • naliczanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • regulowanie zobowiązań przez sporządzanie przelewów na podstawie dokumentów zatwierdzonych do wypłaty przez kierownika jednostki obsługiwanej,
 • dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych,
 • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym i kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

w zakresie płac:

 • sporządzanie list wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych oraz innych informacji do zakładu ubezpieczeń społecznych,
 • wystawianie i przekazywanie imiennych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowym oraz deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • wydawanie zaświadczeń do celów emerytalnych,
 • wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

W znakowaniu spraw Wydział Budżetu i Finansów używa symbolu „FN”.