Projekt „Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej”

Wartość projektu: 315 000 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 220 500 zł

Beneficjent: Powiat Chełmski

Opis projektu:

Powiat chełmski w latach 2009-2010 będzie realizował zadania projektu „Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej” w ramach Działania 7.3 Współpraca międzyregionalna, Kategoria I Partnerskie inicjatywy międzyregionalne RPO WL na lata 2007-2013.

Liderem projektu jest powiat chełmski, zaś partnerami Miasto Chełm i Miasto Trebiszów na Słowacji. Przedmiotem projektu jest wsparcie współpracy międzyregionalnej powiatu chełmskiego i Chełma z Trebiszowem w obszarze turystyki. Odbywać się to będzie poprzez uczestnictwo w wizytach studyjnych oraz warsztatach i konferencjach z udziałem ekspertów z dziedziny rozwoju turystyki i planowania strategicznego, a także opracowanie planu rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej, który będzie zawierał m.in. wykaz produktów turystycznych. Potencjał tkwi także w pozyskaniu turystów przebywających na Słowacji. W tym celu podjęte zostaną działania promocyjne: wydanie materiałów informacyjnych o atrakcjach turystycznych ziemi chełmskiej i Trebiszowa, utworzenie strony internetowej promującej międzyregionalne produkty turystyczne oraz akcje promocyjne przeprowadzane podczas imprez o randze międzynarodowej. Równolegle będzie przygotowana analiza porównawcza uwarunkowań rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej.

Projekt realizowany w partnerstwie
Obecnie brak jest wspólnej oferty miasta Chełma i powiatu chełmskiego dla turystów. Tylko wspólne działania samorządów mogą wpłynąć na konkurencyjność oferty turystycznej miasta i powiatu. Realizując projekt w partnerstwie będzie możliwa identyfikacja produktu turystycznego, który przyciągnie turystów zarówno do Chełma, jak i powiatu. Miasto Chełm i powiat chełmski mają do zaoferowania wiele atrakcji turystycznych o znaczeniu historycznym, kulturowym i przyrodniczo-krajobrazowym. Chełm ze względu na unikatowość walorów turystycznych (m.in. zabytkowego układu staromiejskiego czy Chełmskich Podziemi Kredowych) jest perełką wschodniej Lubelszczyzny. Powiat chełmski z unikalnymi siedliskami fauny i flory, pomnikami przyrody, jak choćby dębem Bolko w Hniszowie czy „zagłębiem” tradycji ginących zawodów w Pawłowie z lokalnymi produktami – dzbankami, beczkami oraz zabytkami w każdej gminie powiatu ma również potencjał. Wspólna oferta miasta i powiatu w obszarze turystyki stwarza większe możliwości i korzyści niż pojedyncze działania. Współpraca z partnerem słowackim będzie cennym źródłem wiedzy i przyczyni się do przenoszenia dobrych praktyk.

Cele do osiągnięcia
Głównym celem projektu jest lepiej wykorzystany potencjał turystyczny ziemi chełmskiej. Na to składają się cele pośrednie. Jednym z nich jest podniesienie konkurencyjności świadczonych usług związanych z turystyką i współpracą międzynarodową. Temu służyła wizyta studyjna zorganizowana w październiku 2009 r., w ramach której dwudziestoosobowa grupa przedstawicieli powiatu chełmskiego i miasta Chełma odwiedziła miasto i powiat Trebiszów. Przedstawiciele władz samorządowych, sektora turystyki oraz przedsiębiorcy z powiatu chełmskiego, których działalność związana jest z rozwojem tej gałęzi gospodarki zapoznali się z działaniami promującymi turystykę w południowo-wschodnim regionie Słowacji podczas zorganizowanej konferencji. Szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja dotycząca „Tokajskiego Szlaku Winnego”, który jest wizytówką regionu i lokalnym produktem turystycznym, co roku przyciągającym licznych turystów. Słowacy w znakomity sposób wykorzystali potencjał płynący z tradycji i kultury uprawy oraz przetwórstwa winogron, tworząc szlak turystyczny jedyny w swoim rodzaju. Polska delegacja miała możliwość poznać innowacyjne działania wspierające rozwój turystyki na Słowacji i wymienić doświadczenia.
2 grudnia 2009 r. z wizytą studyjną przyjechała do Chełma grupa Słowaków z Trebiszowa, by zapoznać się z funkcjonowaniem sektora turystyki w mieście i powiecie. Wzięli oni również udział w Międzynarodowych Warsztatach poświęconych rozwojowi turystyki i współpracy międzyregionalnej, które odbyły się 3 grudnia 2009 r. Oprócz delegacji ze Słowacji udział w niej wzięli przedstawicie i eksperci sektora turystyki, twórcy ludowi, przedstawiciele ginących zawodów, animatorzy kultury oraz osoby zajmujące się informacją turystyczną z Chełma i powiatu chełmskiego. Na warsztatach zaprezentowana została analiza porównawcza uwarunkowań rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej. Wnioski z dyskusji podczas warsztatów i dokument analizy będą punktem wyjściowym do opracowania w 2010 roku planu rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej powiatu chełmskiego i miasta Chełma. Plan ten będzie zawierał wykaz zidentyfikowanych produktów turystycznych miasta i powiatu oraz określenie kluczowego produktu turystycznego. Posiadając tę wiedzę będzie można promować konkretny produkt i zaproponować turystom zintegrowaną ofertę.

Jednym z etapów prac związanych z przygotowaniem planu rozwoju turystyki było spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 18 marca 2010 r. Konsultacje miały charakter otwarty i wzięły w nim udział osoby zainteresowane zagadnieniami turystyki i możliwościami rozwoju ziemi chełmskiej m.in. przedstawiciele lokalnych samorządów, branży turystycznej, gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorcy, pracownicy gminnych ośrodków kultury oraz mieszkańcy ziemi chełmskiej. Dokonano aktualnej analizy potencjału turystycznego ziemi chełmskiej. Wśród mocnych stron ziemi chełmskiej wymieniono różnorodną ofertę turystyczną z zabytkami, miejscami świadczącymi o dziedzictwie kulturowym, obszarami cennymi przyrodniczo i bogatym kalendarzem imprez lokalnych oraz odpowiednie warunki do aktywnego wypoczynku. Prelegenci wskazali również słabe strony, w tym niską jakość infrastruktury noclegowo-gastronomicznej, brak rozwiniętego systemu informacji turystycznej i oznakowania w powiecie. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z propozycją zintegrowanego produktu turystycznego ziemi chełmskiej pod nazwą „Szlak kredą pisany – po atrakcjach ziemi chełmskiej”. W szlak ten zostały wkomponowane najciekawsze miejsca, zabytki i obiekty, które wyróźniają Chełm i powiat chełmski oraz stanowią o ich potencjale turystycznym. Podczas spotkania uczestnicy wypełnili ankiety dotyczące oceny atrakcyjności turystycznej ziemi chełmskiej oraz wzięli udział w dyskusji. Wyniki ankiety oraz sugestie i pomysły, które zrodziła dyskusja będą istotnym elementem uwzględnionym przy opracowywaniu planu rozwoju turystyki.

Podsumowanie projektu i jego uroczyste zakończenie odbyło się 22 października 2010 r. na konferencji zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Chełmie. Szlak kredą pisany – po atrakcjach ziemi chełmskiej, czyli kluczowy produkt turystyczny powiatu chełmskiego i miasta Chełm to efekt rocznej współpracy urzędników Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Chełm i Słowaków z Trebiszowa w ramach projektu.

Po zrealizowaniu kolejnych etapów projektu i konsultacjach z przedstawicielami gmin oraz specjalistami od turystyki i promocji powstał Szlak kredą pisany łączący atrakcje turystyczne powiatu i Chełma. Jego przebieg został wyznaczony w trzech odsłonach – czerwonej, zielonej i niebieskiej. Trasy wytyczono tak, aby turysta w ciągu trzech kolejnych dni poznał atrakcje ziemi chełmskiej. Początek i koniec każdej odsłony znajduje się w Chełmie, co umożliwia zaplanowanie kilkudniowego zwiedzania z każdorazowym powrotem do miejsca noclegowego w mieście. Turysta samodzielnie planuje kierunek podróżowania. Każdy z odcinków charakteryzuje się różnorodnością obiektów i miejsc wartych odwiedzenia w tym twórców ludowych. Turysta może dowolnie wybrać, który etap zobaczy jako pierwszy, może zdecydować się na jeden, najbardziej go interesujący. Szlak prowadzi drogami powiatowymi, wojewódzkimi, krajowymi oraz umożliwia pokonanie części trasy rowerem, konno lub kajakiem.
W ramach projektu powstała strona internetowa promująca Szlak. Znajdują się na niej dynamiczne formy multimedialne: wirtualny spacer i zwiastun filmowy oraz mapa z zaznaczonymi atrakcjami i obiektami infrastruktury turystycznej. Wydany został wielojęzyczny przewodnik turystyczny, prezentujący odsłony Szlaku kredą pisanego i praktyczne informacje zarówno o powiecie chełmskim, Chełmie, jak i Trebiszowie. Atrakcje turystyczne ziemi chełmskiej będą także promowane na dużych imprezach organizowanych przez Słowaków.

www.turystyka.powiat.chelm.pl

W długoterminowej perspektywie realizacja projektu przyczyni się do wywołania pozytywnych oddziaływań społeczno-gospodarczych prowadzących m.in. do poprawy atrakcyjności turystycznej powiatu i wzrostu liczby turystów, aktywizacji społecznej mieszkańców i większego zaangażowania się w proces podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenia oferty lokalnego rynku pracy poprzez wzrost liczby miejsc pracy w branżach powiązanych z turystyką.

Dokumenty do pobrania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Dane kontaktowe:

 • Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  tel. 81 44 16 738, fax 81 44 16 740
  email: drpo@lubelskie.pl
  www.rpo.lubelskie.pl

 

 • Punkt Informacyjny Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
  tel.: 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 750
  e-mail: rpo@lubelskie.pl

 

 • Punkt Informacyjny w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
  tel.: 81 46 23 831, 81 46 23 812
  e-mail: lawp@lubelskie.pl