Tytuł projektu: Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica.
Nazwa beneficjenta: Powiat Włodawski
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Cyfrowe Lubelskie
Numer i nazwa działania: RPLU.02.01.00. Cyfrowe Lubelskie
Umowa o dofinansowanie: RPLU.02.01.00-06-0032/16-00
Okres realizacji projektu: od 2016-10-06 do 2019-07-31
Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Wartość projektu: 7 572 756,00 zł
Wkład UE: 6 436 842,60 zł
Wkład własny: 1 135 913,40zł
Projekt realizowany przez: Powiat Włodawski (lider), Gmina Hańsk (partner), Gmina Janów Podlaski (partner), Gmina Sosnowica (partner), Powiat Chełmski (partner), Powiat Kraśnicki (partner).

Celem głównym projektu jest zapewnienie klientom zewnętrznym (obywatelom i przedsiębiorcom) oraz partnerom możliwości wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Kluczowe rezultaty jakie planuje się osiągnąć w ramach projektu to: – uruchomienie 17 systemów teleinformatycznych: platformy dialogu społecznego i komunikacji, systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, systemów zarządzania budżetem gminy, oprogramowania systemów dziedzinowych, systemów komunikacji z jednostkami organizacyjnymi, portali podatkowych/klienta, – uruchomienie 17 e-usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 92 e-usług na 3 poziomie dojrzałości.

Projekt realizowany jest przez partnerstwo, w skład którego wchodzą jednostki samorządu terytorialnego z regionu Lubelszczyzny: Powiat Włodawski – lider, Gmina Hańsk, Gmina Janów Podlaski, Gmina Sosnowica, Powiat Chełmski, Powiat Kraśnicki.

Przedsięwzięcie skierowane jest do urzędów gmin i starostw partnerskich JST, ich kierownictwa i kadry pracowniczej, a także  mieszkańców i przedsiębiorców z terenu tych JST.  W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań zmierzających do osiągnięcia przyjętego celu i rezultatów: – uruchomienie e-usług dla klientów, – zakup licencji, usługi informatyczne, – wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu – zakup licencji, usługi informatyczne, zakup serwera, zakup zestawów komputerowych, zakup pozostałego sprzętu, modernizacja serwera, opracowanie dokumentacji, – szkolenia pracowników, – działania promocyjne. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny, przewiduje wdrożenie systemów informatycznych, zakup i instalację sprzętu informatycznego wewnątrz budynków.