Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża – Pniaki i części obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Józefin, gmina Chełm, wsi Ochoża – Pniaki i części wsi Święcica, gmina Wierzbica.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 2 589 617,22 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 1 647 773 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00004-6502-UM0300006/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.

Flaga i godło Polski

Zadanie „Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża – Pniaki i części obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie” finansowane jest w części z dotacji celowej budżetu państwa jako środków na współfinansowanie wydatków realizowanych z udziałem funduszy Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” PROW 2014 – 2020.
Wysokość dofinansowania zadania z budżetu państwa wynosi 941 844,22 zł, co stanowi 36,37% całości kosztów kwalifikowalnych zadania wielkości 2 589 617,22 zł. Pozostałe środki, tj. 1 647 773 zł stanowią pomoc EFFROW w formie refundacji.
Zadanie „Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża – Pniaki i części obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie” podzielone jest na dwa etapy: I etap stanowi opracowanie projektu scalenia gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża – Pniaki i części obrębu Święcica, gmina Wierzbica w trybie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.), natomiast II etap to realizacja zagospodarowania poscaleniowego w zakresie opisanym w załączniku do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00004-6502-UM0300006/16 zawartej dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Powiatem Chełmskim.

ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE:

Zakres inwestycji obejmuje:

  • budowę dróg o nawierzchni: tłuczniowej o długości 5,54 km, z płyt betonowych o długości 410 m;
  • przebudowę dróg o nawierzchni: asfaltowej o długości 2,6 km, poprzez wyprofilowanie równiarką o długości 330 m;
  • rekultywacja zlikwidowanej drogi.

Koszty inwestycji i finansowanie:

  • opracowanie dokumentacji projektowej- 67 994,40 zł, w tym koszt kwalifikowalny 29 999,70 zł oraz koszt niekwalifikowalny 37 994,70 zł (środki z budżetu gmin);
  • Budowa/przebudowa dróg oraz rekultywacja, nadzór inwestorski- 1 809 779,05 zł, w tym koszt kwalifikowalny- 1 416 497,52 zł, koszt niekwalifikowalny- 393 281,53 zł (378 000,00 zł środki budżetu państwa, 53 276,23 zł- środki pochodzące z budżetu gmin.