Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża – Pniaki i części obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Józefin, gmina Chełm, wsi Ochoża – Pniaki i części wsi Święcica, gmina Wierzbica.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 2 589 617,22 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 1 647 773 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00004-6502-UM0300006/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.