Zarząd Powiatu w Chełmie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na wspieranie przez powiat chełmski wykonania zadań publicznych w 2020 roku, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej szczegółów na stronie BIP Starostwa Powiatowego