Konkurs ofert dotyczy realizacji w 2020 r. zadań z zakresu:

  1. ochrony i promocji zdrowia – 5 000,00 zł;
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 30 000,00 zł;
  3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 10 000,00 zł;
  4. turystyki i krajoznawstwa – 7 000,00 zł

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa Powiatowego