W dniu 14 czerwca 2019 roku zostało zawarte Porozumienie dotyczące wdrożenia Modelu Kooperacji w gminach wiejskich pomiędzy Powiatem Chełmskim a Gminą Leśniowice a Województwem Lubelskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

Projekt pn. „Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020. Czas trwania projektu 01.04.2018 r. – 31.03.2021 r.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku:

Projekt “Liderzy kooperacji”