W dniu 5 marca 2020 r. o godz. 12:30 w sali 83 Starostwa Powiatowego w Chełmie
odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu w Chełmie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w gminach Powiatu Chełmskiego objętych właściwością Prokuratury Rejonowej w Chełmie za 2019 rok.
 8. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w gminach Powiatu Chełmskiego objętych właściwością Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie z działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Chełmskiego za 2019 rok.
 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Chełmskiego za 2019 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Chełmskiego za 2019 rok.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmski za 2019 rok.
 13. Informacja z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii za 2019 rok.
 14. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Powiatu za 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Zagroda, gmina Chełm.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm. (z przeznaczeniem na panele fotowoltaiczne w obiektach KM PSP Chełm).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm. (z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu powiatu chełmskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1837L i Nr 1846L Gminie Żmudź.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1814L i Nr 1815L Gminie Rejowiec Fabryczny.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1815L i Nr 1869L Miastu Rejowiec Fabryczny.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1837L Gminie Leśniowice.
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1835L Gminie Chełm.
 26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Chełmie.
 27. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 28. Wnioski komisji.
 29. Komunikaty Przewodniczącego.
 30. Wnioski i oświadczenia radnych.
 31. Zakończenie obrad sesji.