W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem COVID-19 apelujemy o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie

UWAGA OSOBY BEZROBOTNE!!

  • gotowość do podjęcia pracy można potwierdzić telefonicznie
  • informacji nt. ofert pracy, ofert szkoleń, wydawania skierowań na: staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne można uzyskać telefonicznie

Numery telefonów do doradców klienta PUP w Chełmie:
Pok. 319 – 82 562 76 88 – Stanisława Pawłowska
82 562 76 85 – Krzysztof Ostrowski
Pok. 342 – 82 562 75 99 – Fiturska Elżbieta, Gałan Katarzyna
Pok. 343 – 82 562 76 87- Ewa Kuczyńska, Elżbieta Padewska
Pok. 354 – 82 562 76 75 – Patra Eliza, Tulikowska Bożena
Pok. 355 – 82 562 76 91 – Wikło Alina, Matysek Magdalena
Pok. 357 – 82 562 76 98 – Kinga Kuryluk,

Informacje na temat szkoleń
Pok. 361 – 82 562 76 77 – Jankowska Małgorzata
Pok. 357 – 82 562 76 98 – Maria Steć

W przypadku konieczności odebrania skierowania na: staż, szkolenie, roboty publiczne, prace interwencyjne, doposażenie stanowiska pracy, lub inną formę pomocy oferowaną przez urząd zapraszamy osobiście.

UWAGA PRACODAWCY !!!

  • oferty pracy można zgłaszać telefonicznie pod numerami telefonu: 82 562 76 60 i 82 562 76 37 lub mailowo na adres oferty@pupchelm.pl
  • wnioski o wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi obejmująca obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 ust. 1 pkt 1 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy – należy składać za pośrednictwem poczty lub mailowo na adres posrednictwo@pupchelm.pl.

Informacji szczegółowych udziela Ewa Banaszuk-Celińska tel. 82 562 76 37.

  • informacje nt. subsydiowanych form zatrudnienia: 82 562 76 60 i 82 562 76 37,
  • aktualizacja kart pracodawców będzie sporządzana bez udziału pracodawców – wnioski o organizację prac interwencyjnych i robót publicznych prosimy wysyłać za pośrednictwem poczty polskiej,
  • informacje nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego: Monika Ostrowska, tel. 82 562 76 77

Druki i niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej www.pupchelm.pl.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie