W związku z rozwojem sytuacji zagrożenia epidemicznego w kraju, działając w oparciu o § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020 r., poz.433), a także w trosce o życie i zdrowie Mieszkańców Powiatu Chełmskiego oraz osób przyjezdnych, podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w obsłudze interesantów Starostwa Powiatowego w Chełmie.

Na podstawie Zarządzenia nr 25/2020 Starosty Chełmskiego z dnia 14 marca 2020 r. od dnia 16 marca br. do odwołania zadania Urzędu będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Sprawy urzędowe można załatwić:

 • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP),
 • drogą telefoniczną,
 • drogą mailową: sekretariat@powiatchelmski.pl,
 • drogą pocztową na adres: pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm,
 • za pośrednictwem strony Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (www.pwpw.pl) można złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy i wtórnika prawa jazdy oraz rejestrację pojazdu.
 • poprzez wrzucenie wniosków, pism i innych dokumentów do wystawionej urny, która znajdują się przy portierni, na dole budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym mieści się siedziba Starostwa Powiatowego w Chełmie. Uzyskanie potwierdzenia złożenia dokumentu będzie możliwe jedynie w przypadku podania numeru telefonu kontaktowego na dokumencie, na który pracownik Punktu Kancelaryjnego potwierdzi datę wpływu dokumentu do Urzędu Starostwa.

Ponadto:

Do czasu obowiązywania zarządzenia Starosta Chełmski nie będzie naliczał kar osobom, które nie dopełnią obowiązku zarejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni albo obowiązku zawiadomienia urzędu o sprzedaży lub zakupie pojazdu. Kara nie będzie naliczana osobom, którym 30-dniowy termin na załatwienie tych formalności upłynął nie wcześniej niż 13 marca 2020r.

WYKAZ TELEFONÓW:

 • Sekretariat Starostwa – tel. (82) 562-75-01
 • Wydział Architektury i Budownictwa – tel. (82) 562-76-49
 • Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich – tel. (82) 562-75-35
 • Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – tel. (82) 562-75-42
 • Wydział Infrastruktury – tel. (82) 562-75-88
 • Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – tel. (82) 562-75-11
 • Wydział Promocji i Rozwoju – tel. (82) 562-76-31
 • Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – tel. (82) 562-75-27
 • Wydział Budżetu i Finansów – tel. (82) 562-75-15
 • Wydział Organizacyjno-Gospodarczy – tel.(82) 562-75-53
 • Biuro Samorządowe – tel. (82) 562-75-04
 • Biuro Starosty – tel. (82) 562-75-63
 • Archiwum Zakładowe – tel. (82) 562-77-06
 • Zespół ds.Obronnych i Zarządzania Kryzysowego – tel. (82) 562-75-41
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – tel. (82) 562-75-78
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów – tel. (82) 562-75-05

Wykaz rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat:

Numer konta: 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002

Opłaty:

 • komunikacyjne (m.in.rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
 • geodezyjne (dokument obliczenia opłaty),
 • za karty wędkarskie,
 • za dziennik budowy.
 • za zajęcie pasa drogowego,
 • za dzierżawę gruntów powiatu.

Numer konta: 07 1600 1101 1841 1342 5000 0006

Opłaty:

 • z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa,
 • za przekształcenie prawa użytkowania gruntów Skarbu Państwa,
 • za trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa,
 • za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa,
 • za najem lokali Skarbu Państwa.

Numer konta: 34 1600 1101 1841 1342 5000 0005

Rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia)