Zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020r. poz. 568 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, mających na celu ochronę miejsc pracy oraz wsparcie w zakresie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej/działalności pozarządowej, Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie przygotował nowe formy wsparcia.

W pierwszej kolejności udzielane będą pożyczki dla mikoroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanej na podstawie art. 15zzd w/w ustawy.

ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA:

  • O wsparcie ubiegać się mogą miokroprzedsiębiorcy prowadzący działalność przed 01.03.2020r. oraz zatrudniający od 1 do 9 osób.
  • Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł. Pożyczka udzielana jest jednorazowo.
  • Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku.
  • Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.
  • Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia.
  • Jeśli Pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia albo nie złoży wniosku o umorzenie – ma obowiązek spłaty pożyczki.
  • Wsparcie stanowi pomoc publiczną.

Szczegóły udzielania wsparcia oraz ogłoszenie o naborze wniosków zamieszczone zostanie na stronie internetowej PUP w Chełmie.

Informacje można uzyskać pod nr tel.:

82 562 76 60; 82 562 76 37.

Planowany termin naboru wniosków: od 03.04.2020 r.